Grábóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 07. 01

Grábóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.§. az alábbi (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.”

2.§. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos R. 8.§. az alábbi (6)-(10) bekezdésekkel egészül ki:

"(6) A közszolgáltatás ellenértékét kötelezettek, beleértve a magánszemélyeknek a társasház üzemeltetésére létrehozott szervezetet is, 2016. április 1. napjától kezdődően a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Kft-nek (továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg.

(7) A közszolgáltatási díjról – 2016. április 1. napjától kezdődően – a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát a magánszemélyek és a magánszemélynek a társasház üzemeltetésre létrehozott szervezet részére, a gazdálkodó szervezetek, intézmények részére.

(8) A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által megküldött számla alapján köteles megfizetni az ingatlantulajdonos.

(9) A közszolgáltatás igénybevételéért az 5. § (4) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 2016. április 1. napjától a Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlan tulajdonos által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

(10) Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelen, a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek megfizetését a közszolgáltató – 2016. április 1. napját követően keletkezett díjhátralékot a Koordináló szerv – az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől követelheti. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.”


3.§. R. 14.§. az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A házhoz menő elkülönített hulladék gyűjtése kiterjed minden övezetben: papír, műanyag, fém és vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék gyűjtésére a kihelyezett hulladékgyűjtő edények által.A Közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő edények mérete és típusa:

a) Családi házas övezetekben: 120 literes, sárga fedelű, sorszámmal ellátott szelektív hulladékgyűjtő edényt biztosít ingyenes használatra az ingatlanhasználók részére. Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató megállapodás keretében rögzíti a használat feltételeit.

b) Intézményeknél: 1.100 literes sárga vagy kék fedelű, tájékoztató címkével ellátott, sorszám nélküli szelektív hulladékgyűjtő konténer, illetve 240 literes, kék színű, tájékoztató címkével ellátott, sorszám nélküli hulladékgyűjtő edény.”


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §. (1) E rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszíti a R. 9.§ (6) bekezdése.

(3) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak.