Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2020. (VI. 17.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.)) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 18 - 2020. 06. 19

Nemesvid község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében kapott, és a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében pontosított felhatalmazás alapján Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete (rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 144 661 943,- Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                               118 270 663,- Ft

               - személyi jellegű kiadások                                           32 393 064,- Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                        4 238 123,- Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                   45 725 400,- Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                        14 250 000,- Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                    19 780 241,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.           1 883 835,- Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                             26 391 280,- Ft
  • beruházások                                                                      21 681 232.- Ft
  • felújítások                                                                           4 710 048.-Ftb) bevételi főösszegét 144 661 943,- Ft-ban

            ezen belül:    

  • Működési célú bevételek                                            144 661 943,-Ft

     - önkormányzatok működési támogatásai                          79 758 516,- Ft

               - közhatalmi bevételek                                                          8 900 000,- Ft

               - működési bevételek                                                           39 505 751,- Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                                  16 497 676,- Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                                   0,- Ft

állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ Az előirányzat felhasználás kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.3. Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


                 Kovács Sándor                                                               Dr. Babina Bernadett

                 polgármester                                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet 2020. június 17. napján kihirdetésre került.

                                                          dr. Babina Bernadett jegyző

Mellékletek