Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzat Polgármestere 8/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 18

Nemesvid község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében kapott, és a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében pontosított felhatalmazás alapján Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva  a 2019. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 111 521 325,- Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                         99 937 037,- Ft

               - személyi jellegű kiadások                                           32 393 064,- Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                        4 238 123,- Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                   34 790 624,- Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                        12 756 516,- Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                    13 874 875,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.            1 883 835,- Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                              11 584 288,- Ft
  • beruházások                                                                         7 695 770.- Ft
  • felújítások                                                                            3 888 518.-Ftb) bevételi főösszegét 134 691 703,- Ft-ban

            ezen belül:    

  • Működési célú bevételek                                            121 434 313,-Ft

     - önkormányzatok működési támogatásai                          88 267 283,- Ft

               - közhatalmi bevételek                                                          8 255 673,- Ft

               - működési bevételek                                                            6 222 723,- Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                                  16 497 676,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegzések                            2 190 958,- Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                         13 257 390,-Ft                    Felhalmozási célú támogatások                          11 657 390,- Ft           

Ingatlanok értékesítése1 600 000,- Ft

              állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 537 722 232 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

10. § A maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

11.§ Az előirányzat felhasználás kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


           

                 Kovács Sándor                                                               Dr. Babina Bernadett

                 polgármester                                                                             jegyzőZáradék:


A rendelet 2020. június 17. napján kihirdetésre került.

dr. Babina Bernadett jegyző

Mellékletek