Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (IX.21.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 22 - 2016. 09. 23

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Nemesvid Község Önkormányzata a kegyeleti közszolgáltatási szerződést a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.-vel kötötte meg 2007. október 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra.”

2. § A rendelet 13. §-a az alábbi (3) –(4) bekezdéssel egészül ki:

(3)  A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulási díjat nem fizetnek.

(4) Az önkormányzat  temetőbe való behajtási díjat nem állapít meg.

Záró rendelkezések


      3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.


Nemesvid, 2016. szeptember 21.


              Kovács Sándor                                                                 dr. Babina Bernadett

                 polgármester                                                                                 jegyző
Kihirdetve: Somogyzsitfa, 2016. szeptember 21.                                                                                                          dr. Babina Bernadett

                                                                                                                               jegyző