Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2016. 04. 04

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

a 12/2015. (IX.28.) sz. és az 3/2016.(II.23.) sz. rendelettel módosított

15/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

(Egységes szerkezetben)Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §


(1) A képviselőtestület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

            a) építményadó,

            b) magánszemélyek kommunális adója,

            c) helyi iparűzési adó.


(2) Életvitelszerű lakóhely: magánszemély által a tárgyév teljes időszakában folyamatosan, megszakítás nélkül, ténylegesen lakott lakóingatlan, ahonnan az életét szervezi, és az életviteléhez szükséges tevékenységét folytatja, és levelezési címként az adótárgyát képező ingatlan és az adózó szerepel az adóhatóságnál, a közműszolgáltatóknál.

Az életvitelszerű lakóhely tényét az adóalany nyilatkozatával igazolja az adóhatóság előtt.


(3) Jelen rendelet alkalmazásában:

- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


II. Fejezet


Építményadó


2. §


Adókedvezmény


50%-os kedvezmény illeti meg az adóalanyt az öröklés folytán tulajdonába kerülő építmény után.3. §


Adómentesség  1. A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól
  1.  a Htv. 52. § 48. pont szerinti lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló
  2. a Htv. 52. § 50. pont szerinti melléképület, melléképületrész
  3. magánszemélyek kommunális adója hatálya alá tartozó építmény.


4. §


Az adó alapja


Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.5. §


Az adó mértéke


Az adó éves mértéke: 600 Ft/m2.
III. Fejezet


Magánszemélyek kommunális adója


6. §Az adó mértéke


(1) Az adó éves mértéke: 6.000 Ft


           

7. §


Adómentesség


Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

  1. a nem életvitelszerűen ott lakó magánszemély tulajdonában lévő adótárgy.
  2. az önkormányzat illetékességi területén található telek.

IV. Fejezet


Helyi iparűzési adó


8. §


Az adó alapja


(1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. §-ában meghatározott összeg.


(2) Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott naptári napok.9. §


Az adó mértéke


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke: az adóalap 2 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó összege: 2.000 Ft/nap.


(3) Mentes az iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


(4) A 9. § (3 ) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(5) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével –  nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(6) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.

(7) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(8) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(9) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(10)A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2.számú mellékletét képezi.

(11) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.V. Fejezet


Adóbevallás és az adó megfizetése


10. §


(1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.


(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók. VI. FejezetZáró rendelkezések11. §(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.


(2) E rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 9/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet.
(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Nemesvid, 2014. november 26.Kovács Sándor                                                            dr. Babina Bernadett           polgármester                                                                  aljegyző

Kihirdetve:

Nemesvid, 2014. november 26.
dr. Babina Bernadett

        aljegyzőMellékletek