Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (III.31.) rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2019. 04. 03 - 2020. 03. 01

Nemesvid Község Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Somogyzsitfa Önkormányzata és Csákány Község Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. §[1]


A rendelet hatálya kiterjed az Atroplusz Kft által biztosított gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre.


2.§Az önkormányzat a gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja meg.


3.§


(1) Jelen rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjról szóló többször módosított 12/2008.(X.07.) sz. önkormányzati rendelete.Nemesvid, 2017. március 30.         Kovács Sándor                                                                      dr. Babina Bernadett

         polgármester                                                                              jegyző

A rendelet Nemesvid községben 2017. március 30. napján kihirdetésre került!


                                                                                                dr. Babina Bernadett

                                                                                                              jegyző

[1]

Megállapította: 5/2019. (IV.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. április 3-tól.

Mellékletek