Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Hatályos: 2014. 06. 27

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjrólNemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. §-nak (2) bekezdésében, és a 26. §. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya Nemesvid Község közigazgatási területén azokra a kibocsátókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.


2.§

A talajterhelési díj


(1) A kibocsátó köteles a Ktd.-ben meghatározott talajterhelési díjat fizetni.

(2)A kibocsátó külön jogszabályban meghatározott esetben mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.

(3)A kibocsátó a Ktd.-ben meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles.


3.§

A talajterhelési díj mértékének meghatározása


(1) A talajterhelési díj mértékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapja, a (4) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg.(2) A talajterhelési díj alapja:

a.) a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében igazoltan elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá

b.) mérési lehetőség hiányában, az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.


(3)A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosító szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.


(4)A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktd. 12. § (3) bekezdése 1.200.-Ft/m-ben határozza meg.


 

(5)Nemesvid Község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 1,5. A szorzót „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktd. 3. számú melléklete állapította meg.


4.§

Kedvezmények, mentességek


  1. Tárgyévre 80%-os kedvezmény illeti meg a talajterhelési díj megfizetésére a természetes személy kibocsátót, ha
  1. a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
  2. egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át


A kedvezmény érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot.


 (2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a természetes személy kibocsátót, akinek a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de csak kerti csappal rendelkezik, és az ingatlanban nincs fürdőszoba.


A mentesség érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 1. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot.


5.§

A díj fizetése


  1. A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktd. 20. §-a, 21. §-a és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik.


(2) A díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.

 

(3) A kibocsátónak a bevallást (önadózás) a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján –

a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig,

b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell benyújtania Nemesvid Község jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság részére.

(4) A talajterhelési díjat az önkormányzat „Talajterhelési díj” beszedési számlája javára postautalványon kell megfizetni.6.§

Eljárási szabályok


(1) Nemesvid Község jegyzője részére a viziközmű szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:

a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról, csökkentve az ivóvíz vezeték meghibásodása esetén elszivárgott vízmennyiséggel.

b) negyedévet követő hónap 5 napjáig a kibocsátók köréről.

(2) A jegyző a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.


(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

(4) A jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját külön jogszabályban meghatározott rend szerint állapítja meg.

 (5) A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.

(6) A talajterhelési díjat a Nemesvid Község Önkormányzat elkülönített számlájára kell befizetni.


7.§

Záró rendelkezések


(1) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nemesvid Község Önkormányzat Képviselőtestületének a talajterhelési díjról szóló 13/2007. (XII.28.) Ök. sz. rendelete hatályát veszti.

(4) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Dr. Árvai Tibor sk.                                         Dr. Babina Bernadett sk.

polgármester                                                         aljegyző
Kihirdetési záradék:

Kihirdetésre került: ……………………………….      

Dr. Babina Bernadett aljegyző  1. számú melléklet az 10/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelethez
Mentesség igénybevételéhez ...................... évben


Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendelete 4 § (2) bekezdése alapján díjmentességre jogosult vagyok, mert a Nemesvid …………………… szám alatti ingatlanon kerti csappal rendelkezem.


Nemesvid,…………………………………..


                                                                         …………………………..


                                                              1. számú melléklet az 10/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelethez


NYILATKOZAT

Kedvezmény igénybevételéhez ……évbenNyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendelete 4. § (1) bekezdés …. pontja alapján……………. %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint:


Háztartásban élők neve                                         Havi átlagjövedelem (Ft-ban)
Összesen ……………..fő

………………………….forint

1 főre jutó jövedelem…………………………………………..

Mellékelem a családban élők jövedelem igazolását.

Nemesvid, ……………………………………………