Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (II.26.) Ör. számú rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 04. 27- 2019. 04. 28

Ebes községi önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


  1. §.

A rendelet hatálya kiterjed:

                  a Képviselő-testületre és annak szerveire, és

                  az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.


  1. §.


(1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.


Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói


  1. §.


(1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek2018. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 2.063.990 e Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 2.063.990 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

(2) [2]Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2.034.010 e    Ft.

(3)[3] A polgármesteri hivatal 2018.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 79.387 e Ft.

(4) [4]Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 65.914 e Ft.

(5) [5]A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 174.779 e Ft.”

(6) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előírányzatait a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 100,75 főben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(11) A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 9. számú melléklet szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület a 2018. évi előirányzat felhasználási tervet a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

(14) A közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(15) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza

(16) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

(17)[6] Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 15. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai


  1. §.[7]


(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a) Bevételek

aa) Intézményi működési bevételek

112 527

eFt

ab) Önkormányzat sajátos működési bevételei

446 896

eFt

ac) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   

84 449

eFt

ad) Támogatások, kiegészítések

182 764

eFt

ae) Támogatás értékű bevételek

76 377

eFt

af) Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről

399 023

eFt

ag) Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                     

11 511

eFt

ah) Működési célú átvett pénzeszközök                                        

5 000

eFt

ai) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

712 807

eFt

aj) Finanszírozási bevételek                                                         

2 656

eFt


b) Kiadások

ba) Működési kiadások

603 054

eFt

bb) Felhalmozási célú kiadások

1 132 731

eFt

bc) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

290 100

eFt

bd) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 589

eFt

be) Tartalék

536

eFt


(2)A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a) Bevételek

aa) Intézményi működési bevétel

800

eFt

ab) Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

1 155

eFt

ac) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

1 504

eFt

ad) Önkormányzati támogatások

75 928

eFt


b) Kiadások

ba) Működési kiadások  

79 187

eFt

bb) Felhalmozási célú kiadások                                                

200

eFt


(3) Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a) Bevételek      

aa) Intézményi működési bevételek                                             

12 757

eFt

ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

1 854

eFt

ac) Önkormányzati támogatások

51 303

eFt


b) Kiadások

ba) Működési kiadások                                                                 

65 314

eFt

bb) Felhalmozási célú kiadások                                                         

600

eFt


(4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a) Bevételek  

aa) Intézményi működési bevételek                                                   

5 295

eFt

ab) Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5 454

eFt

ac) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

1 162

eFt

ad) Önkormányzati támogatás                                                        

162 868

eFt


b) Kiadások

ba) Működési kiadások                                                                   

167 605

eFt

bb) Felhalmozási célú kiadások                                                             

7 174

eFt

   

    Költségvetési tartalék


5. §


(1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint az évközbeni jutalmazásra, többletfeladatok ellátására 20.000 eFt tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot saját hatáskörben tartja meg.


Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályai


6. §


(1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését - ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.

(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.

(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.


7. §


Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


8. §


Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.


9. §


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.


  1. §.


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek.

Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.

(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.

(3) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.Záró rendelkezések


11.§.


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.04.27-től

[2]

A rendelet szövegét a 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet  módosította. Hatályos: 2019.04.27-től

[3]

A rendelet szövegét a 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.04.27-től

[4]

A rendelet szövegét a 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.04.27-től

[5]

A rendelet szövegét a 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.04.27-től

[6]

A rendelet szövegét a 14/2018 (IX.28.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2018.09.29-től

[7]

A rendelet szövegét a 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.04.27-től