Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 05. 01

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§-a alapján a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések

1. §

 1. Nemesvid Község Településfejlesztési Koncepciójának, Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a Településképi rendelet, a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a Kormányrendelet és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.

 (2)  A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre az alábbi:

 1. A készítéssel, módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok,
 2. a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek,
 3. a készítéssel, módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
 4. a település területén működő vallási közösségek,
 5. a szomszédos települések önkormányzatai,
 6. a megyei önkormányzat.

(3) A (2) bekezdésben az a) - d) pont szerinti partnerek állandó partnerek, az e)-f) pontok szerinti partnerek eseti partnereknek tekintendők, amely eseti partnerek érintettség alapján vesznek részt, és amely eseti partnerek köréről a Képviselő-testület az egyeztetés megkezdése előtt külön dönt. 

(4) A (2) bekezdésben b) és c) pont szerinti partnerek az adott véleményezési eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.


Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2.§


 1. Adott véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját a Kormányrendelet alapján a jelen rendelet 1. sz. függelékének táblázata tartalmazza.
 2. Az előzetes tájékoztatás során a Kormányrendelet 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás és a véleményezés módjáról, és annak határidejéről.
 3. A véleményezési eljárás során a Kormányrendelet 29/A.§ (3) bekezdése szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.
 4. Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.
 5. Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül tehetik meg, a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai

3.§


 1. Az eseti partnerek a Kormányrendelet szerinti az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével, ill. a honlapra feltett dokumentáció elérhetőségéről értesítő elektronikus vagy postai levéllel értesülnek.
 2. Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásba a polgármesterhez címzett és benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyben a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása,

településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,

valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele

4.§


 1. A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a Kormányrendeletben rögzített szabályok szerint történik.
 2. A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.
 3. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.Záró rendelkezés

5.§


Ez a rendelet 2017. május 1. napjával lép hatályba.Nemesvid, 2017. április 26.


                                

                     Kovács Sándor                                                    dr. Babina Bernadett

                       polgármester                                                                 jegyző

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Nemesvid, 2017. április 27.


P.H.

                                                                                                      dr. Babina Bernadett jegyző


Mellékletek