Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási díjakról

Hatályos: 2017. 06. 01

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.Általános rendelkezések


1.§.  A rendelet hatálya Nemesvid Község Önkormányzata illetékességi területén történő

  1. házasságkötésre
  2. családi szertartás szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


2.§   E rendelet alkalmazásában:

(1) Hivatali helyiség: Nemesvid, Rákóczi u. 2. nagyterme

(2) Hivatali munkaidőn kívüli családi esemény: pénteken 14.00 és 19.00 óra közötti, szombaton 9.00-19.00 óra közötti időpont.

(3) Hivatali munkaidő: a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

(4) Családi szertartás: névadó, házassági fogadalom megerősítése.

(5) Családi esemény: a házasságkötés és a családi szertartás

(6)A fizetendő díj alanyi adómentes.


  1. Családi esemény lebonyolítása és szolgáltatási díjai

2.§ (1) A családi szertartás keretében ingyenes alapszolgáltatás:

a) ünnepség céljára megfelelően berendezett kijelölt hivatalos helyiség

b) ünnepi beszéd, emléklap, gyertya

c) gépi zene.

(2) A hivatalos helyiségen kívül, valamint munkaidőn kívül történő családi események lebonyolításáért díjat kell fizetni.

(3) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködését a jegyzőtől írásban kell kérni. A kérelem nyomtatványt a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A hivatali helyiségen kívüli családi esemény akkor engedélyezhető, ha az érintettek a törvényi feltételek teljesülésén túl igazolják a 3.§ (1) – (4) bekezdés szerinti szolgáltatási díj befizetését.

(5) A hivatalos helyiségen kívüli családi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött, arról, hogy a helyszín méltó és ünnepélyes körülményeknek kialakíthat.


3.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 10 000 Ft díjat kell fizetni.

(2)Amennyiben a családi esemény legalább egyik érintettje a családi esemény időpontjában Nemesvidi állandó lakos, úgy a hivatali helyiségen kívüli esemény többletszolgáltatás ellentételezéseként 5. 000 Ft díjat kell fizetni.

(3)A családi esemény hivatali helyiségben, munkaidőn kívül történő lebonyolítása esetén többletszolgáltatás ellentételezéseként 10 000 Ft díjat kell fizetni.

      (4)A mennyiben a családi esemény legalább egyik érintettje a családi esemény időpontjában Nemesvidi állandó lakos, úgy a hivatali helyiségben és munkaidőn kívül történő lebonyolítás esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 5 000 Ft díjat kell fizetni.

  1. Az (1) és (4) bekezdésben meghatározott dj befizetését az engedély-kérelem benyújtásával egyidejűleg az önkormányzat házipénztárába befizetett számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.


  1. A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt külső helyszínen lebonyolított házasságkötés díjmentes.


  1. Amennyiben a családi eseményt az igénybevevők a kitűzött időpont előtt legalább 10 nappal megelőzően írásban lemondják, a befizetett díjat részükre a bejelentést követő 5 munkanapon belül az önkormányzat visszafizeti.


3. A családi esemény lebonyolításáért járó anyakönyvvezetői díjazás

4 .§ Ha az anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy

a) hivatalos helyiségben munkaidőn kívül megtartott családi esemény esetén: 5 000 Ft

b) hivatalos helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívüli családi esemény esetén 8 000 Ft díj illeti meg.


4. Záró rendelkezések

5.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a már bejelentett családi eseményekre is alkalmazni kell.

 (2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről szóló 1/2017.(I.23.) önkormányzati rendelet.


          Kovács Sándor                                                                                 dr. Babina Bernadett

            polgármester                                                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve: 2017. május 31.


dr. Babina Bernadett

            jegyzőMellékletek