Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (IX.29.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

Hatályos: 2015. 09. 29 - 2016. 03. 30

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ (1) Nemesvid Község Önkormányzata térítésmentesen szociális célú tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Nemesvid községben bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 


 (2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.


 (3) A Nemesvidi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben

- ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.


2. § (1) A szociális célú tűzifára benyújtott kérelmek elbírálásakor, amennyiben a kérelmet a rendeletben rögzítetteknek megfelelően benyújtja és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, a kérelem beérkezésének sorrendjében tűzifában részesül az, aki a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti


a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) lakásfenntartási támogatásra jogosult,

d) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatás) jogosult

e) a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

f) 65 éven felüli nyugdíjas, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 71.250,- Ft-ot.


3.§ (1) Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult legfeljebb 2 m3 mennyiségben az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a személy:

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalba személyesen, vagy meghatalmazottja útján benyújtotta, 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, amelyről e kérelem beadásakor nyilatkozik.


4. § (1) A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelmet 2015. október 15-től 2015. december 15-ig lehet beadni. A kérelmek a beadási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A kérelem e rendelet 1. számú melléklete, amely tartalmazza a kérelem beadásakor kötelezően csatolandó mellékleteket.  A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.


 (2) A kérelmező benyújtott kérelmét három munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges egyéb dokumentumokat pótolhatja.


 (3) A kérelmek elbírálásáról Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendes ülésén, de legkésőbb 2016. február 5. napjáig dönt.


(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról legkésőbb 2016. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik


5.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.


6.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa értékének, továbbá a kiszállítás költségének visszafizetésére.


7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2016. március 31. napján hatályát veszti.
     Kovács Sándor                                                      dr. Babina Bernadett

     polgármester                                                                  jegyző
Kihirdetési záradék: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.28.) számú önkormányzati rendelete 2015. szeptember 28- án kihirdetésre került.                                                                                                           dr. Babina Bernadett

                                                                                                                      jegyző 

                                                                                                           


Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló 11/2015. (IX.28.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete

KÉRELEM

szociális célú tűzifa igénylésére


1. Kérelmező neve: ………………………………………………………………………..


2. Kérelmező lakóhelye: …………………………………………………………………..


3. Kérelmező tartózkodási helye: …………………………………………………………


4. Kérelmező születési helye és ideje: …………………………………………………….


5. Kérelmező édesanyja neve: …………………………………………………………….


6. Kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai:*


név

lakcím

jövedelem


7. Az alábbi szociális ellátásban részesülök: (kérem aláhúzni)**


a) aktív korúak ellátása

b) időskorúak járadéka

c) adósságcsökkentési támogatás

d) lakásfenntartási támogatás

e) egyik sem


8. Ezúton nyilatkozom, hogy a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (a megfelelő aláhúzandó)

VAN A CSALÁDBAN / NINCS A CSALÁDBAN.


9. Ezúton nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel (a megfelelő aláhúzandó)

RENDELKEZEM / NEM RENDELKEZEMDátum:

                                                                                              …………………………………

                                                                                                          Kérelmező aláírása


* A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelmet igazoló okiratot, postai szelvényt, nyilatkozatot.


** A kérelemhez csatolni szükséges az ellátást igazoló határozat másolatátNemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló 11/2015. (IX.28.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete
                                                     Átvételi elismervény

Alulírott …………………………………. Nemesvid, …………………………..utca ……..sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő­testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló   …/2015. (XI….) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként      …….. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.


Nemesvid, ………………………………