Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (IV.2.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(IV.02) számú rendelete, az intézményi és étkezési térítési szóló 7/2017. (III.31.) rendelet módosításáról.

Hatályos: 2019. 04. 03 - 2019. 04. 03

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(IV.02) számú rendelete,

az intézményi és étkezési térítési szóló 7/2017. (III.31.) rendelet módosításáról.


                       

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1.§


Az intézményi és étkezési térítési szóló 7/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. §. bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

A rendelet hatálya kiterjed az Atroplusz Kft által biztosított gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre.2.§


Az intézményi és étkezési térítési szóló 7/2017. (III.31.) sz. önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.3.§


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Nemesvid, 2019. április 02.                        Kovács Sándor sk.                                                                         Dr. Árvai Tibor sk.

                            polgármester                                                                                    aljegyző
Záradék:

A rendelet Nemesvid községben 2019. április 02. napján kihirdetésre került.


                                                                                                                              Dr. Árvai Tibor sk.

                                                                                                                                    aljegyző