Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 11 - 2020. 07. 12

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjába meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Nemesvid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését


122.905.103, - Ft bevétellel, és 122.905.103, - Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                            111.777.103,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                                  54.773.952,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        25.032.186,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                           8.200.000,- Ft

- működési bevételek                                                             9.808.587,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                1.920.000,- Ft

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele                   12.042.378,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                        111.777.103,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          29.569.446,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                        3.832.740,- Ft

- dologi kiadás                                                                      49.662.967,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                              16.129.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                          10.391.992,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                    2.190.958,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                          11.128.000,- Ft

- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele               11.128.000, - Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                           11.128.000,- Ft

- beruházási kiadások                                                             8.080.000,- Ft

- felújítási kiadások                                                                3.048.000,- Ft


állapítja meg.”2.§


A Rendelet 1-6. melléklete helyébe jelen rendelet 1-6. melléklete lép.


3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                            Kovács Sándor                                                           Dr. Babina Bernadett

                             polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2020. július 10. napján kihirdetésre került.
                                                                                                                    Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                 jegyző


Mellékletek