Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013 (11.29.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról a 7/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelettel módosítva Egységes szerkezetben

Hatályos: 2014. 03. 15 - 2015. 02. 28

Nemesvid Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és 132. §. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (2) bekezdésében és 131. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. fejezet


Általános rendelkezések


 1.  A rendelet célja1.§. A rendelet célja, hogy Nemesvid községben a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében a képviselő-testület:

   

a./  Nemesvid község költségvetése terhére a szociális igazgatásról és szociális    ellátásokról szóló törvényben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben megállapított ellátások mellett továbbiakat határozzon meg.


b./ Ha jogszabály másként nem rendelkezik, szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a kérelmező nyilatkozatának és igazolásainak tartalmát, illetve azok benyújtásának részletes szabályait.


c./ Továbbá szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.


2. Hatásköri rendelkezések


2.§.  (1) A képviselő-testület szociális és gyermekvédelmi feladat és hatásköreinek   a gyakorlását a polgármesterre  ruházza át.(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátásra irányuló kérelmeket az e célra                  rendszeresített  nyomtatványok felhasználásával a Somogyzsitfai Közös  Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: hivatal) kell benyújtani.
3. Az ellátások pénzügyi feltétele, a pénzügyi források felhasználásának rendje


3.§. (1)  A szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi keretet az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.


(2) Az önkormányzat által a nem kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására csak abban az évben van lehetőség, amelyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján, az ellátások megállapításához szükséges források a rendelkezésre állnak.


4. Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint az ellenőrzésének általános szabályai


4.§.(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása a Hivatalon keresztül a jogosultság megállapítását követő hónap 5. napjáig, a kérelmező nyilatkozata alapján készpénzben, vagy átutalással történik.


(2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását- a jogosultság megállapítását követően is – a Hivatal bármikor jogosult ellenőrizni.


(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy a Hivatal az ellátás megszűntetése iránt intézkedik.


(4) Az e rendeletben megállapított feltételek hiányában nyújtott szociális ellátás megtérítésére és a megtérítéssel kapcsolatos méltányosságra vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szabályai szerint kell eljárni.II. fejezet


Pénzbeli ellátások


 1. Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályai


5.§.  Az önkormányzati segély megállapítására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén kerül sor.


6.§. ( 1) Időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére havi rendszerességgel 6 hónap időtartamra önkormányzati segély adható, amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal nem rendelkező kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segély összege legfeljebb 2.000,-Ft/hó, melynek  6 havi összegét a támogatás megállapítását követő hónap 5. napjáig, elsősorban természetbeni ellátásként, közüzemi díj átvállalásával kell biztosítani és a Hivatalon keresztül a támogatott által megnevezett jogosultnak átutalni. Amennyiben a természetbeni ellátásra azért nincs lehetőség, mert a kérelmező, vagy hozzátartozója nem közüzemi fogyasztó, vagy a kérelmező alapos indokra hivatkozva kéri a pénzbeli kifizetést, úgy a segélyt egy összegben kell folyósítani.


(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként legfeljebb   50.000,-Ft-ig terjedő összegben önkormányzati segélyben részesülhet az a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át.


7.§.(1) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó önkormányzati segélyre az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.


(2) Az e címen nyújtott önkormányzati segély összege legalább 10.000,-Ft, legfeljebb 30.000 Ft.


8.§. (1) A 18. életévét be nem töltött gyermek részére egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb kettő alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén legfeljebb egy alkalommal nyújtandó önkormányzati segélyre az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.


(2) A segély összege elsősorban a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb 10.000,-Ft.


(3) A támogatást indokolt esetben természetbeni ellátás formájában kell biztosítani (tankönyv és tanszer ellátás, étkezési díj).


(4) A megállapító határozatban az igénylő számla, vagy befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető.


(5) Kivételesen indokolt esetben kötelezhető a támogatást igénylő arra, hogy a  segély összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel.

2. Az ápolási díj megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályai
8/A. § (1) Az Sztv. 43/B §. (1)  bekezdésére figyelemmel ápolási díjra jogosult az az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező  személy, aki az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója gondozását végzi, feltéve, hogy

a) nem esik az Sztv. 42. §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek alá,

b) a gondozás más módon nem oldható meg,

c) a gondozott jövedelmének egy havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, és  a kérelmező családjában az  1 főre jutó jövedelem, az  ápoló kérelem benyújtását megelőző  jövedelmének figyelembe vétele nélkül , nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének  kétszeresét.

d) a gondozó és gondozott nem kötöttek eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést.

  (2) A (1) bekezdésben meghatározott ápolási díjjal kapcsolatos eljárás során az Sztv. és a végrehajtására vonatkozó rendelet szabályait kell alkalmazni.

  (3) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díj összege: a  mindenkori öregségi nyugdíjminimum   

     80 %-a. 

 (4)A képviselőtestület  ápolási kötelezettség teljesítését - az ápolási díj jogcímétől függetlenül -  háziorvos és a házi segítségnyújtást végző intézmény   útján rendszeresen ellenőrzi.

(5) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre. 

(6) A házi segítségnyújtást végző intézmény   az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzikIII. fejezet


Természetben nyújtott ellátások


1. Közgyógyellátás


9. §. (1) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át nem haladja meg, valamint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladó összegű gyógyító ellátás költsége van.


 1. Tankönyvvásárlási támogatás


10.§. (1) A nemesvidi állandó lakóhelyű ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő tanköteles tanulók részére tanévenként 5.000,-Ft összegű utólagos, számlákon alapuló tankönyvvásárlási támogatás biztosítható, amennyiben a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének      160 %-át.


(2) A tankönyvvásárlás támogatása iránti kérelmet a tankönyv számlák becsatolásával együtt az adott tanévben, szeptember hónap 30. napjáig a Hivatalhoz kell benyújtani.
IV. Fejezet


Egyéb rendelkezések


1. A köztemetési költség (utólagos) megfizetésével kapcsolatos méltányosság


11. §. (1) Nemesvid község költségvetésének terhére biztosított köztemetés költségeinek megfizetésére az Szt. alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan kötelezhető.


(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a mentesítésre vonatkozóan kérelmet terjesztett elő, továbbá családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.


2. A rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségéről


12. §. (1) Nemesvid Község Önkormányzata az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személyek – ide nem értve az egészségkárosodott személyeket – (a továbbiakban: szociális segélyben részesülő) együttműködésének intézményi feltételeiről a Marcali Többcélú Társulás családsegítői feladatokat ellátó intézménye (a továbbiakban: kijelölt szerv) útján gondoskodik.


(2) A szociális segélyben részesülő személy köteles az együttműködés keretében a rendszeres szociális segély megállapítását kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, majd az ezt követő 15 napon belül, illetve a kijelölt szerv által megadott határidőre a beilleszkedését segítő programról írásban a kijelölt szervvel megállapodni és a programban foglaltakat folyamatosan teljesíteni.


(3) A kijelölt szerv a nyilvántartásba vételről, illetve a beilleszkedési programról a Hivatalt  15 napon belül értesíti.


(4) A beilleszkedést segítő programok típusai:


 1. tanácsadás, (jogi, munkaügyi, egészségügyi stb.),
 2. csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás,
 3. egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás,
 4. munkavégzésre felkészítő foglalkozás (munkahely keresést segítő technikák elsajátítása)
 5. alkalmi munkavállalást segítő programok.


(5) Az együttműködés megszegésének esetei:


 1. a szociális segélyben részesülő személy nem jelent meg a kijelölt szervnél, illetve nem vetetette nyilvántartásba magát,
 2. a kijelölt szerv által számára előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását megfelelő módon nem igazolta,
 3. a számára előírt foglalkozásokon, tanácsadáson nem vett részt,
 4. a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtotta végre.


 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, illetve a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei


13. §. (1)  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására való jogosultság, illetve a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja gondoskodik:


 1. az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról,
 2. az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására.V. fejezet


Záró rendelkezések14. §. (1) E rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.


15. §. Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete ezzel egyidejűleg hatályát veszti.


Nemesvid, 2013. november 28.
                 dr. Árvai Tibor                                                                     dr.  Babina Bernadett

                   polgármester                                                                                    aljegyző

Kihirdetési záradék:


Kihirdetve: 2013. november 29.dr. Babina Bernadett aljegyző