Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (I.22.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019. (I.22.) számú önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 23 - 2019. 01. 23


Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

 1/2019. (I.22.) számú önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló

3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításárólNemesvid Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Nemesvid község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását Mesztegnyő község Önkormányzata, mint közszolgáltató végzi.


(2) A begyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes elhelyezését a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u.7.) látja el a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés alapján.”


  1. §


Az Ör. 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„5.§A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Vése, Szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknában kell elhelyezni.”  1. §


Az Ör. 6.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. A szippantott szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”


  1. §.


Az Ör. 1 melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5.    §


(1) Ez a rendelet 2019. január 23. napon lép hatályba, és 2019. január 24. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Nemesvid, 2019. január 22.


       

                      Kovács Sándor                                                                                     Dr. Árvai Tibor                                                                    polgármester                                                                                            aljegyzőZáradék:

A rendelet 2019. január 22. napján kihirdetésre került.                                                                                      Dr. Árvai Tibor  

                                                                                                                        aljegyző