Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020 (X.21.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (X.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 22 - 2020. 10. 23

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4 /2020. (II.17.) önkormányzati rendelete (Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését


130.391.223, - Ft bevétellel, és 130.391.223, - Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a bevételeket                                                                                  107.220.845,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                                  60.319.412,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                                    25.032.186,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                                       6.800.000,- Ft

- működési bevételek                                                                       13.149.247,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                            1.920.000,- Ft

  • maradvány igénybevétel                                                           23.170.378,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                        106.674.235,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                        34.702.719,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                      4.393.320,- Ft

- dologi kiadás                                                                     37.422.242,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                              16.529.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                          11.435.996,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                    2.190.958,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                           23.716.988,- Ft

- beruházási kiadások                                                           20.668.988,- Ft

- felújítási kiadások                                                                3.048.000,- Ftállapítja meg.”2.§


A Rendelet 1-6. melléklete helyébe jelen rendelet 1-6. melléklete lép.
3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő nap hatályát veszti.                            Kovács Sándor                                                                Dr. Babina Bernadett

                             polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2020. október 21. napján kihirdetésre került.
                                                                                                                    Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                 jegyző


Mellékletek