Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01 - 2017. 04. 02

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §


A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép.


2. §


 Jelen rendelet 2017. április 1. napjával lép hatályba.


Nemesvid, 2017. március 30.


  Kovács Sándor                                                                             dr. Babina Bernadett

  polgármester                                                                                            jegyző


  1. melléklet a 6/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez


1. Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak


1. Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak


1.1 Étkeztetés GYÉK 2000 Kft.


Szolgáltatás

  Intézményi térítési díj

       (Ft/ellátási nap)


Étkezés

          550 Ft2. Az intézményi térítési díj alapadatai:


2.1 Étkeztetés GYÉK 2000 Kft.


Normatív állami                            

hozzájárulás

(Ft/fő/év)


Támogatás mértéke

(Ft/fő/nap)


Szolgáltatási költség

(Ft/fő/nap)Szolgáltatási önköltség -

Normatíva (Ft/fő/nap)


55.360

220

770

550


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Somogyzsitfa, 2017. március 31.


P.H.

                                                                                                      dr. Babina Bernadett jegyző