Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (IV.2.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.2.) önkormányzati rendelete Nemesvid Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 03 - 2019. 04. 04


Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019. (IV.2.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításárólNemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjába meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Nemesvid Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését


102.075.904, - Ft bevétellel, és 102.075.904, - Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                             99.085.054,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                       47.095.864,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        25.077.472,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                           8.900.000,- Ft

- működési bevételek                                                             4.504.892,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                              0,- Ft

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele                   13.506.826,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                        99.085.054,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          28.330.310,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                        3.798.113,- Ft

- dologi kiadás                                                                      38.484.812,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                              13.750.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                          12.837.984,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                    1.883.835,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                          2.990.850,- Ft

- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele               2.990.850, - Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                           2.990.850,- Ft

- beruházási kiadások                                                             2.990.850,- Ft


állapítja meg.”

2.§


A Rendelet 1-6. melléklete helyébe az 1-6. melléklet lép.


3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                            Kovács Sándor                                                                          Dr. Árvai Tibor

                             polgármester                                                                                aljegyző

Záradék:


A rendelet 2019. április 2. napján kihirdetésre került.
                                                                                                                        Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                             aljegyző