Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (XI.14.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(XI.14.) sz. Önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 2/2014. (II.4.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 15 - 2016. 11. 16

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék Tv.) 35. § és 88. § (4) bekezdése alapján hulladékgazdálkodás helyi rendjéről a rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


7. § (1) A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladék /továbbiakban vegyes hulladék/ szállítása a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint történik: hetente egyszer (évi 52 alkalommal) a közszolgáltatóval egyeztetett napon, amely: hétfő.


2. §


A rendelet 24-25. §-a az alábbiak szerint módosul:


24. § (1) Az üdülőingatlanok esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem kell igénybe venni tárgyév október hónap első napjától következő év március hónap utolsó napjáig.

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti időszakban a szolgáltatásról nem gondoskodik, kivéve, ha az üdülőingatlan használója írásban bejelenti, hogy a közszolgáltatásra meghatározott egész hónapra, illetve hónapokra igényt tart. A bejelentést legkésőbb a közszolgáltatás szüneteltetésének időszakát megelőző 15 napig írásban kell megtenni a Közszolgáltató felé.

(3) Az (1) ponttól elértően a lakóingatlan használó meghatározott egész hónapra, illetve hónapokra kérheti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetését, ha az ingatlant a jelzett időszakban nem használja senki. A bejelentést a (2) bekezdésben meghatározottak szerint kell megtenni.


25. § Az üdülőingatlanok esetén a díj megállapítására a Hulladék Tv. 47. § (4) bekezdésében, valamint a 64/2008. (II. 28.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározottakat kell alkalmazni.  1. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Nemesvid, 2016. november 14.
                          Kovács Sándor                                                  dr. Babina Bernadett

                          polgármester                                                                          jegyzőZáradék:


Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2016. november 14. napján kihirdetésre került.


Nemesvid, 2016. november 14.                               

                                                                                                             Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                           jegyző