Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.18.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 19 - 2015. 11. 19

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. /II.13./ sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §


A Rendelet 3.§- az alábbiak szerint módosul:


 1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi módosított előirányzatát


106.684 ezer Ft tárgyévi módosított bevétellel,

106.684 ezer Ft tárgyévi módosított kiadással

állapítja meg. • Ezen belül: a működési célú bevételt                               97.237 e Ft-ban


 • a működési célú kiadásokat                                              97.237 e Ft-ban

ebből:

 • a személyi juttatások kiadásait                             25.319 e Ft-ban 
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                         4.538 e Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                              30.803 e Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                            19.166 e Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadás                                 16.166 e Ft-ban
 • államháztartáson belüli megelőlegezések

visszafizetése                                                           1.245 e Ft-ban


 • a felhalmozási célú bevételt                                                9.447 e  Ft-ban

 ebből:

 • felhalmozási célú átvett pénzeszköz                         2.814 e Ft-ban
 • maradvány igénybevétel                                           6.633 e Ft-ban


 • a felhalmozási célú kiadást                                                  9.447 e Ft-ban

ebből:

 • intézményi beruházások                                           9.447 e Ft-ban


 állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt– beleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


(4)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-banMegnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz­gatási feladat

Összesen

a]


tárgyévi költségvetési bevételét

106684106684


aa]

működési költségvetési bevételét

9723797237


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

94479447

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

106684106684


ba)

működési költségvetési kiadását

9723797237személyi jellegű kiadások

2531925319munkaadókat terhelő járulékok

45384538dologi jellegű kiadások

3080330803egyéb működési kiadások

1741117411működési célú pénzeszköz átadásellátottak pénzbeli juttatásai

1916619166
céltartalék
működési célú általános tartalékbb)

felhalmozási költségvetési kiadását

94479447
beruházások előirányzata

94479447
felújítások előirányzata
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
felhalmozási kölcsön folyósítás
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata
fejlesztési célú céltartalék


c)


költségvetési hiányát

1732417324
Ebből: Kötelező feladat többlet
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányca)

működési költségvetési többletét
Ebből: Kötelező feladat többlet
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányeb)

felhalmozási költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiány


d)


előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

1620716207da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

95749574db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

66336633


e)


finanszírozási célú műveletek bevételét

1177611776ea)

e)       pontból      működést      szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

1177611776eb)

e)     pontból     felhalmozást    szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
Finanszírozási célú műveletek kiadásátfa)

f)   pontból   működési   finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátfb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását
állapítja meg.


2.§A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép.3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Nemesvid, 2015. november 18.

                


Kovács Sándor                                            Dr. Babina Bernadett

    polgármester                                                             jegyzőZáradék: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2015. november 18. napján kihirdetésre került.


Nemesvid, 2015. november 18.                                                                                     Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                                                   jegyző

Mellékletek