Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (V.5.) Ör. számú rendelete

a 2016. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Hatályos: 2017. 05. 06

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételek és kiadások fő összegei


1.§

Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú, valamint a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

                                          1.008.693  e Ft   bevétellel

                                             633.388. e Ft   kiadással

                                              375.305 e Ft   helyesbített pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A bevételek részletezése


2.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a 2. számú melléklet szerint fogadja el. A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A kiadások részletezése

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben (önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai) foglaltak szerint hagyja jóvá. A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet, a kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4.§

A felhalmozási bevételek, kiadások teljesítését, azok célonkénti részletezését a 7. és 8. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

5.§

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradvány elszámolását és levezetését a 9. és 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.


Önkormányzat vagyona

6.§

Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 12. és 13. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 3.979.805 e Ft-ban állapítja meg.

7.§

(1) Az 1. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat címrendjét.

(2) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 11. számú melléklet az önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változását tartalmazza.

(4) A 14. számú melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

(5) A több éves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(6) A közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet tartalmazza.

(7)A 17. számú melléklet tartalmazza a vagyonkimutatás forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon szerinti bontását.


8.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.Ebes, 2017. április 26.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyző

Mellékletek