Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.13.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 14 - 2019. 04. 02

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésérőlNemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


 1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését


102.075.904, - Ft bevétellel, és 102.075.904, - Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

 • a működési célú bevételt                                                             99.085.054,- Ft

  - önkormányzatok költségvetési támogatása                       47.095.864,- Ft

  - működési célú támogatásértékű bevételek                        25.077.472,- Ft

  - közhatalmi bevételek                                                           8.900.000,- Ft

  - működési bevételek                                                             4.504.892,- Ft

  - működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                              0,- Ft

  - működési célú pénzmaradvány igénybevétele                   13.506.826,- Ft


 • a működési célú kiadásokat                                                        99.085.054,- Ft

  - a személyi juttatások kiadásait                                          28.330.310,- Ft

  - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                        3.798.113,- Ft

  - dologi kiadás                                                                      37.535.955,- Ft

  - ellátottak pénzbeli juttatásai                                              13.750.000,- Ft

  - egyéb működési célú kiadások                                          13.786.841,- Ft


 • a finanszírozási célú kiadásokat                                                    1.883.835,- Ft


 • a felhalmozási célú bevételt                                                          2.990.850,- Ft

- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele               2.990.850, - Ft


 • a felhalmozási célú kiadást                                                           2.990.850,- Ft

  - beruházási kiadások                                                             2.990.850,- Ft


  állapítja meg.  Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


  4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


  (2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


   (3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


  (4) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


  (5) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.  5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


  (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
  Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nemesvid, 2019. február 13.

                                                                                          
                                      Kovács Sándor sk.                                                    Dr. Árvai Tibor sk.

                                         polgármester                                                                  aljegyző

Záradék:


A rendelet 2019. február 13. napján kihirdetésre került.Nemesvid, 2019. február 13.


                                                                                                                     Dr. Árvai Tibor sk.

                                                                                                                             aljegyző