Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30 - 2015. 05. 01

Nemesvid Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § /1/ bekezdés c./ pontjában, a 48. § /4/ bekezdés b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

.


1.§Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:


(6) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése csak hétköznap15.00  - 20.00 óra között megengedett.
2.§Jelen Rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kovács Sándor                                                          Dr. Babina Bernadett

polgármester                                                                         aljegyző         


                                                                                                                          Záradék:

Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2015. április 29. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2015. április 29.                                                                                                       Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                                                       aljegyző