Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.23.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.23.) rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről

Hatályos: 2017. 01. 24

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§- ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


(1) E rendelet hatálya a Nemesvid Község közigazgatási területén történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

  • hivatali helyiség: Nemesvid Község Önkormányzat Nagyterme (8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.) .
  • hivatali munkaidő: a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján hétfőtől-csütörtökig 7 30 órától 16 óráig; pénteken 7 30 órától 13 30 óráig.
  • többletszolgáltatás: az anyakönyvi esemény lebonyolításában a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés.
  • anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.


  1. §


(1) Az anyakönyvi események lebonyolítása céljára Nemesvid Község Önkormányzata hivatali helyiséget biztosít.

(2) Az anyakönyvi események hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolítását a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője engedélyezi az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével. Az engedély iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatványt jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban levő olyan ingatlanon is engedélyezhető, amely alkalmas az eseményhez méltó körülmények biztosítására, valamint eleget tesz a jogszabályban előírt követelményeknek, és ahol a személyes adatok védelme biztosított. A külső helyszínen zajló anyakönyvi események       lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.

(4) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.

(5) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett házasságkötést, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.

  1. §


(1)     A anyakönyvi esemény tartása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként jelen rendeletben meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

a) hivatali időn belül és hivatali helyiségen kívül 10.000.-Ft.

b) hivatali időn kívül és hivatali helyiségben 10.000.-Ft.

c) hivatali időn kívül és hivatali helyiségen kívül 20.000.-Ft.

d) hivatali időben és hivatali helyiségben díjmentes.


 (2)     Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatás magában foglalja az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség biztosítását, a zeneszolgáltatást, ünnepi beszéd, emléklap nyújtását.

(3)     A jelen § (1)-(3) bekezdései szerinti díjfizetési kötelezettséget legkésőbb az egyes anyakönyvi eseményt megelőző 5. munkanapon a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal számlájára átutalással, házipénztárba történő  befizetéssel kell teljesíteni.

(4) A szolgáltatás igénybevevői az 1. §-ban foglaltak szerint megállapított díj megfizetése alól mentesülnek, amennyiben a felek valamelyikének vagy mindkettőjüknek közeli halálával fenyegető egészségi állapota vagy egyéb különösen méltányolható rendkívüli esemény indokolja a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény megtartását.

(5)  A befizetett szolgáltatási díj az anyakönyvi esemény elmaradása esetén visszatérítésre kerül.

(6)  A jelen § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott díj megfizetésének tényét a kérelmező az anyakönyvvezető előtt hitelt érdemlően, míg az anyakönyvi esemény elmaradásának tényét az anyakönyvvezető igazolja.

4.§

(1)    Amennyiben a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, őt – az illetményén felül - céljuttatás jogcímén 5.000,- Ft/alkalom, azaz alkalmanként ötezer forint díjazás illeti meg.

(2)    Az anyakönyvvezetőt évente az illetményalap 50 %-ának megfelelő ruházati költségtérítés illeti meg a szertartások vezetéséhez méltó megjelenés elősegítése érdekében.


Záró rendelkezések


5. §


 E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.                                Kovács Sándor                                   dr. Babina Bernadett
 
                              polgármester                                                      jegyző
Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Somogyzsitfa, 2017. január 23.


                                                                                       dr. Babina Bernadett

                                                                                                    jegyző

Mellékletek