Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.13.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 06. 19

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésérőlNemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


  1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §[1]

A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 144 661 943,- Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                               118 270 663,- Ft

               - személyi jellegű kiadások                                           32 393 064,- Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                        4 238 123,- Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                   45 725 400,- Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                        14 250 000,- Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                    19 780 241,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.           1 883 835,- Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                             26 391 280,- Ft
  • beruházások                                                                      21 681 232.- Ft
  • felújítások                                                                           4 710 048.-Ftb) bevételi főösszegét 144 661 943,- Ft-ban

            ezen belül:    

  • Működési célú bevételek                                            144 661 943,-Ft

     - önkormányzatok működési támogatásai                          79 758 516,- Ft

               - közhatalmi bevételek                                                          8 900 000,- Ft

               - működési bevételek                                                           39 505 751,- Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                                  16 497 676,- Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                                   0,- Ft

állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


 (3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nemesvid, 2019. február 13.

                                                                                          
                                      Kovács Sándor sk.                                                    Dr. Árvai Tibor sk.

                                         polgármester                                                                  aljegyző

Záradék:


A rendelet 2019. február 13. napján kihirdetésre került.Nemesvid, 2019. február 13.


                                                                                                                     Dr. Árvai Tibor sk.

                                                                                                                             aljegyző

[1]

Megállapította:7/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020. június 19-től.

Mellékletek