Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselőknek járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról

Hatályos: 2014. 12. 01 - 2019. 12. 07

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:          

 1. §


 1. Nemesvid Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester és az alpolgármester kivételével – a képviselőknek.
 2. A képviselő havi tiszteletdíja 31.000 Ft, azaz Harmincegyezer forint.
 3. A képviselő-testület bizottsága által megválasztott bizottsági tagokat, bizottsági elnököt a képviselői tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíj nem illeti meg.
 4. A képviselő költségeinek megtérítését az Mötv. 35. § (3) bekezdésében foglaltak szerint igényelheti.


 1. §


 1. A képviselőt, ha feladatai ellátásában 90 napon keresztül vagy azt meghaladóan akadályoztatva van, az akadályoztatás időtartamára a tiszteletdíj nem illeti meg.
 2. A képviselő akadályoztatását haladéktalanul köteles a polgármesternek bejelenteni.


 1. §


 1. A tiszteletdíj mérsékelhető, illetve megvonható attól, aki három egymást követő testületi ülésen igazolatlanul nem vesz részt.
 2. Nem minősül igazolatlan távollétnek:
 1. a Képviselő-testület megbízásából végzett vagy egyéb közérdekű tevékenység,
 2. állampolgári kötelezettség teljesítése,
 3. a képviselő munkáltatója által elrendelt vagy saját keresőtevékenységével összefüggő hivatalos bel-vagy külföldi kiküldetés,
 4. keresőképtelenséggel járó betegség,
 5. egyéb méltányolható személyes ok.
 1. A tiszteletdíj mérséklésének időtartama 3 hónap, a tiszteletdíj mérséklésének mértéke a tiszteletdíj 15 %-a. Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés megismétlése esetén a tiszteletdíj mérséklésének időtartama 6 hónap, a tiszteletdíj mérséklésének mértéke a tiszteletdíj 25 %-a.
 2. A távollét igazolásául szolgáló okiratokat legkésőbb a képviselő-testületi ülés napjáig, a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben pedig az ok megszűnését követően haladéktalanul a polgármesterhez kell benyújtani.
 3. A tiszteletdíj mérséklésére a polgármester tesz javaslatot az Önkormányzat Képviselő-testületének.


 1. §

A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. A kifizetésről a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.


 1. §


 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
 2. A rendelet rendelkezéseit 2014. december 1-étől kell alkalmazni.
 3. Hatályát veszti Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló, 6/2003. (VIII.6.) számú Önkormányzati rendelete.


Nemesvid, 2014. november 26.


dr. Babina Bernadett                                                                Kovács Sándor

       aljegyző                                                                              polgármesterRendelet kihirdetve: 2014.11.26.


dr. Babina Bernadett aljegyző