Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (VII.25.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2017. (VII.25.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról

Hatályos: 2017. 07. 26

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásól szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Nemesvid Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.2. A helyi népszavazásra vonatkozó szabályok


2. § A helyi népszavazásra az Nsztv-ben, valamint a jelen önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.3. § Helyi népszavazást a település választópolgárai 20 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.3. Záró rendelkezések


4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról szóló 13/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.                       Kovács Sándor                                                           dr. Babina Bernadett

                        polgármester                                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet 2017. július 25. napján kihirdetésre került.


Nemesvid 2017. július 25.


                                                                                                            dr. Babina Bernadett

                                                                                                                           jegyző