Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020 (X.21.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2020. (X.21.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról

Hatályos: 2020. 10. 22 - 2021. 02. 15

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott, továbbá a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. fejezet Működési célú támogatások 8. pont A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím szerinti támogatási kiírás felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Nemesvid községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.


(2) Ezen rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki.


(3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcím-nyilvántartás adatai irányadóak.

2. Jogosultság feltételei


2.§  (1) Szociális célú tűzifára jogosult,

a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedülálló, 65 év feletti személy esetén jövedelme  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és erről nyilatkozik és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2020. november 20. napjáig benyújtja.


(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa juttatást.


(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a kérelmező jövedelme, vagy családjának egy főre számított havi jövedelme legfeljebb 10 %-kal haladja meg a 2.§ (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt, vagy akinek esetében a tűzifa juttatás nélkül fennáll a kihűlés vagy a fagyhalál veszélye.


(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.


(6) Azon személy, akinek 10 m3-nél több fa van a tulajdonában, udvarában, nem állapítható meg a részére támogatás.


3.§ Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 mlehet.


4.§ A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik, legkésőbb 2021. február 15. napjáig.Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2021. február 15-én hatályát veszti.
                                        Kovács Sándor                                             dr. Babina Bernadett

                                         polgármester                                                             jegyző   
Záradék:


A rendelet kihirdetve: 2020. október 21.


dr. Babina Bernadett

            jegyző


Mellékletek