Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01 - 2017. 04. 01

Nemesvid Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § ~ában, valamint a 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 14. § -a az alábbiak szerint módosul:

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. Az ingatlantulajdonos amennyiben a díjfizető személyében változás következik be, köteles a közszolgáltatónak az új díjfizetésre kötelezettet bejelenteni, ennek elmulasztása esetén a díjfizetés őt terheli.

2. §


A rendelet 15. § -a az alábbiak szerint módosul:


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásért fizetendő díj a 14. § (2) bekezdésében meghatározott díjnak a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatással csökkentett összege.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési folyékony hulladék 1 köbmétere. A díjat az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.

(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díjáról számlát állít ki, melyet a közszolgáltatás igénybe vevője 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.


3. §


A rendelet kiegészül ezen rendelet 1.  mellékletével.


4. §

 Jelen rendelet 2017. április 1. napjával lép hatályba.


Nemesvid, 2017. március 30.


Kovács Sándor                                                                   dr. Babina Bernadett

  polgármester                                                                         jegyző


1. melléklet a 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díjaNemesvid közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében fizetendő díj: 1.800 Ft/m3

, amely díj az alábbi költségekből tevődik össze:


  • DRV Zrt. kezelési díja, környezetterhelési díj: 398.680 Ft
  • üzemanyag, anyagköltség:                                  573.680 Ft

Összes költség:972.000 Ft


Éves szippantott települési folyékony hulladék mennyisége: 540 m3

Az 1 m3-re jutó szippantási díj:

= összes költség/éves szippantott mennyiség: 1.800 Ft/m3
                                     Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Nemesvid, 2017. március 31.


P.H.

                                                                                                      dr. Babina Bernadett jegyző