Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (X.31.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (X.31.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01 - 2017. 11. 02

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §


A Rendelet 3.§- az alábbiak szerint módosul:


  1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi módosított előirányzatát


113.232.230 Ft tárgyévi módosított bevétellel,

116.360.230 Ft tárgyévi módosított kiadással,

    3.128.000 Ft tárgyévi módosított hiánnyal

állapítja meg.  • Ezen belül: a működési célú bevételt                              101.020.417 Ft-ban


  • a működési célú kiadásokat                                             101.020.417 Ft-ban

ebből:

-a személyi juttatások kiadásait                            40.337.489 Ft-ban        

-a munkaadókat terhelő járulékokat                         5.912.862 Ft-ban

-a dologi kiadásokat                                              28.181.090 Ft-ban

-az ellátottak pénzbeli juttatásait                              8.514.830 Ft-ban

-egyéb működési célú kiadás                                16.658.194 Ft-ban

-államháztartáson belüli megelőlegezések

visszafizetése                                                          1.415.952 Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                               12.211.813 Ft-ban
    • finanszírozási műveletek                                          3.128.000 Ft-ban
  • a felhalmozási célú kiadást                                                15.339.813 Ft-ban

ebből:

-intézményi beruházások                                            4.621.337 Ft-ban

-felújítások                                                               10.718.476 Ft-ban      


 állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt– beleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú mellékletalapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. számú mellékletalapján hagyja jóvá.


(4)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Adatok:  Ft-banMegnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz­gatási feladat

Összesen

a]


tárgyévi költségvetési bevételét

113232230113232230


aa]

működési költségvetési bevételét

101020417101020417


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

1221181312211813

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

116360230116360230


ba)

működési költségvetési kiadását

101020417101020417személyi jellegű kiadások

4033748940337489munkaadókat terhelő járulékok

59128625912862dologi jellegű kiadások

2818109028181090egyéb működési kiadások

1665819416658194ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése


14159521415952ellátottak pénzbeli juttatásai

85148308514830

céltartalék
működési célú általános tartalékbb)

felhalmozási költségvetési kiadását

1533981315339813
beruházások előirányzata

46213374621337
felújítások előirányzata

1071847610718476
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
felhalmozási kölcsön folyósítás
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata
fejlesztési célú céltartalék


c)


költségvetési hiányát

3128000
3128000
Ebből: Kötelező feladat hiány

31280003128000
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányca)

működési költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányeb)

felhalmozási költségvetési hiányát

31280003128000
Ebből: Kötelező feladat hiány

31280003128000
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiány


d)


előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

2497685224976852da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

1520668315206683db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

97701699770169


e)


finanszírozási célú műveletek bevételétea)

e)       pontból      működést      szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételéteb)

e)     pontból     felhalmozást    szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
Finanszírozási célú műveletek kiadásátfa)

f)   pontból   működési   finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátfb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátállapítja meg.


2.§A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép.


3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Nemesvid, 2017. október 30.

                Kovács Sándor                                             Dr. Babina Bernadett

    polgármester                                                            jegyző


Záradék:

Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2017. október 31. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2017. október 31.                                                                                      Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                                          jegyzőMellékletek