Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020 (X.21.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 14/2020.(X.21.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról

Hatályos: 2020. 10. 22

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

A rendelet célja Nemesvid Község Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak állagromlásának megelőzése, a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása.


  1. §

(1) A rendelet területi hatálya a behajtási tilalmat előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra terjed ki. Az útszakaszok felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járművezetőre, aki a rendelettel érintett területen a rendelet hatálya alá tartozó járművel kíván közlekedni.

(3) A Rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére:

a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári- és katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott,

b) a katasztrófa elhárítást, - megelőzést és segítségnyújtást végző,

c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,

d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),

e) az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző,

f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző

tehergépkocsira.

  1. §

(1) A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra az ott megjelöltnél nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel behajtani tilos.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó utakon a súlykorlátozás elrendelését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(11.3.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés r) pontjának megfelelő közúti jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni.

(3) A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokon súlykorlátozás hatálya alá tartozó tehergépjárművel kizárólag Nemesvid Község Önkormányzata által kiállított behajtási engedély birtokában szabad közlekedni. A behajtási engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjét e rendelet szabályozza.

(4) A behajtási tilalommal érintett közterületek felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) A rendelet hatálya alá tartozó utakon a sebességkorlátozás elrendelését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(11.3.) KPM-BM együttes rendelet 14 § (1) bekezdés d. pontjának megfelelő közúti jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni.

(6) A 30 Km/h sebességkorlátozással érintett közterületek felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

  1. §

(1) A képviselőtestület a polgármesterre ruházza át a behajtási engedéllyel kapcsolatos döntéseket. A behajtási engedély iránti kérelmet írásban, e rendelet 2. mellékletében található nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A kérelmet a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be, illetve annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.

(2) Engedély egy adott gépjárműre adható ki az e rendeletben előírt feltételek fennállása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy minden járműre külön engedélyt kell kiadni.

(3) Az engedély csak indokolt esetben adható ki.

(4) Amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei fennállnak, a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül kell kiadni.

(5) A közútban és a közút területén lévő közművekben okozott kárért az engedélyes felelősséggel tartozik.

  1. §

(1) Az engedély a kiadás napjától kezdődően az engedélyező határozatban megjelölt időpontig érvényes. Az engedély érvényességének legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év.

(2) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesíteni kell.


  1. §

(1) A behajtási engedélyért a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg a 3. mellékletben meghatározott díjat kell fizetnie.

(2) A behajtási engedély díját Nemesvid Község Önkormányzatának házipénztárába kell befizetni. Az engedély kiadásának feltétele a kiszabott díj megfizetésének igazolása.


  1. §

(1) A behajtási engedély ellenőrzésére jogosult a rendőrség, a polgármester, a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó azt tapasztalja, hogy a behajtási engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérően használják fel, kezdeményezheti a behajtási engedély visszavonását.


  1. §

(1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. A behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének a gépjárművel a súlykorlátozással érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek át kell adnia.

(2) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít fel.


  1. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.           

Kovács Sándor                                              dr. Babina Bernadett

                        polgármester                                                           jegyző


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Nemesvid, 2020. október 21.P.H.


                                                                                                      dr. Babina Bernadett

                                                                                                                     jegyzőMellékletek