Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 18

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


  1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését


116.813.111,- Ft bevétellel, és 116.813.111,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                       105.685.111,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                    54.773.952,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                     25.032.186,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                        8.200.000,- Ft

- működési bevételek                                                          3.700.000,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről             1.920.000,- Ft

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele                   12.058.973,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                   105.685.111,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                       29.569.446,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                    3.832.740,- Ft

- dologi kiadás                                                                  49.662.967,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                           16.129.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                         4.300.000,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                2.190.958,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                     11.128.000,- Ft

- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele11.128.000,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                      11.128.000,- Ft

- beruházási kiadások                                                         8.080.000,- Ft

- felújítási kiadások                                                            3.048.000,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit e rendelet 3-4. melléklete tartalmazza.


 (3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv


6. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. Fejezet


Záró rendelkezések


10. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


                      Kovács Sándor                                   Dr. Babina Bernadett

                                    polgármester                                                 jegyző
Záradék:A rendelet 2020. február 17. napján kihirdetésre került.Nemesvid, 2019. február 17.


                                                                                                Dr. Babina Bernadett

                                                                                                            jegyző

Mellékletek