Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(V.4.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról

Hatályos: 2015. 05. 05

Máriahalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
Alapfogalmak


E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a kert használta során keletkező, és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (avar, falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány)

2. §
Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

(1)

A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással, komposztálással történhet.

(2)

Avar és kerti hulladék égetése közterületen tilos.

(3)

Avart és kerti hulladékot égetni kedden és csütörtökön 10 órától 19 óráig szabad.

(4)

A tüzet 19 órakor minden esetben vízzel lelocsolva el kell oltani úgy, hogy a legkisebb mértékben se füstöljön, a felügyelet nélkül hagyott tüzelőhely újra ne gyulladhasson.

(5)

Avart és kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és a környezetében kárt nem okozhat. Az avar és a kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett történhet. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni. Az égetést csak olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni.

(6)

Nagy mennyiségű füstöt termelő, nedves avart és kerti hulladékot (például frissen levágott füvet) égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegőszennyezést megszüntetni.

(7)

Egyszerre csak kis mennyiségű, maximum 0,5 m3 anyag tüzelhető.

(8)

Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (például: műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot stb.).

3.§
Záró rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                       


                                            

                                Murczin Kálmán                                                   Kovács Gyuláné
                                   polgármester                                                               jegyző