Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(IV.12.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(IV.12.) rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2017. 05. 01

GYŐRASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


6/2017.(IV.12.) rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről


Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az Győrasszonyfa község közigazgatási területén történő házasságkötésre.


2. §


(1) A házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség a Kultúrházban található (9093 Győrasszonyfa, Hunyadi tér 18).

(2) A hivatali munkaidőt a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

3. §


(1) Díjmentes

a) a házasságkötésre kijelölt hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben, illetve

b) ha a házasulandó felek egyike vagy mindegyike a bejelentkezés időpontjában legalább 1 éve állandó lakóhellyel rendelkezik Győrasszonyfa községben.

(2) Hivatali munkaidőn kívül megtartott házasságkötésért 10.000.- Ft díjat kell fizetni.

(3) Hivatali helyiségen kívül és munkaidőn kívül megtartott házasságkötésért 15.000.-Ft díjat kell fizetni.


4. §


(1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.


(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés abban az esetben engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen a házasságkötés ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyv védelme és a személyes adatok védelme biztosított.

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzett házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.(4) Rendkívüli körülmény fennállása esetén az anyakönyvvezető a jegyző engedélyével a házasulók vagy egyikük lakóhelyeként szolgáló ingatlanban bonyolítja le a házasságkötést.

(5) Külső helyszínen zajló házasságkötéskor az anyakönyv biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.


5. §


(1) A házasságkötésért fizetendő díjat a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legkésőbb 15 nappal kell megfizetni az Önkormányzat részére. Az anyakönyvvezető ellenőrzi a díjfizetés megtörténtét.

(2) Ha a házasságkötés elmarad, az ügyfél a befizetett díj visszatérítésére igényt tarthat, ha a szertartás lemondására legalább a tervezett időpontot megelőző napon írásban került sor.

(3) Amennyiben a szertartás írásbeli lemondás nélkül elmarad, a befizetett díj 50 %-a téríthető vissza.

6. §


(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy e rendeletben 3. §-ban meghatározott díjazás illeti meg.


7. §


Jelen rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett anyakönyvi események tekintetében kell alkalmazni, egyúttal hatályát veszti Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 4/2014. (IV.30.) szóló rendelete.Győrasszonyfa, 2017. április 11.            Valiczkó Mihály                                                                    Laposáné Molnár Ildikó

polgármester                                                                                       jegyzőA kihirdetés napja: 2017. április 12.


                                                                                                          Laposáné Molnár Ildikó                                                                                                                                                        jegyző