Kisherend község képviselő testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 18

Kisherend község képviselő testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.18.

Kisherend Község Polgármestere (továbbiakban: Önkormányzat) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya Kisherend Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó, és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:

a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,

ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) játszótér kialakítását,

bb) a buszmegállók és a községi művelődési ház felújítását,

bc) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

3. § (1) Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 38 568 937 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét

24 218 012 Ft

b) a működési kiadási főösszegét

16 836 718 Ft

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0 Ft

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

20 851 380 Ft

e) a finanszírozási bevételét

14 350 925 Ft

f) a finanszírozási kiadását

880 839 F

állapítja meg.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 14 350 925 Ft-ban állapítja meg, melyből 14 350 925 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.
Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

4. § Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

24 218 012,-Ft

aa) önkormányzatok működési támogatásai

22 350 982,-Ft

ab) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

368 964,-Ft

ad) közhatalmi bevételek

593 340,-Ft

ae) működési bevételek

904 726,-Ft

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0,-Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

14 350 925,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

14 350 925,-Ft

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés

0,-Ft

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése

0,-Ft

cd belföldi értékpapírok bevételei

0,-Ft

5. § Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

16 836 718,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

3 366 090,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

479 714,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

9 206 540,-Ft

ad) önkormányzat szociális támogatásai

1 730 000,-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások

462 658,-Ft

af) működési tartalék

1 591 716,-Ft

b) felhalmozási kiadások

20 851 380,-Ft

ba) beruházások

7 700 000,-Ft

bb) felújítások

13 151 380,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

880 839,-Ft

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése

0,-Ft

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése

880 839,-Ft

cc) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0,-Ft

cd) belföldi értékpapírok kiadásai

0,-Ft

6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 62 954 Ft általános tartalékot és 1 528 762 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 12. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.

7. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az általános tartalék összegét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(8) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) - polgármester 1 fő

- falugondnok 1 fő
közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.

11. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

12. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

13. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

24 218 012

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

16 836 718

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

22 350 982

aa)

Személyi jellegű kiadások

3 366 090

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 703 982

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

479 714

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

9 047 000

ac)

Dologi jellegű kiadások

9 206 540

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 730 000

Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja

330 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

462 658

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

1 591 716

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

368 964

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

20 851 380

ad)

Közhatalmi bevételek

593 340

ba)

Beruházási kiadások

7 700 000

ae)

Működési bevételek

904 726

bb)

Felújítási kiadások

13 151 380

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

880 839

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

880 839

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

14 350 925

ca)

Maradvány igénybevétele

14 350 925

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

38 568 937

ÖSSZES KIADÁS

38 568 937

2. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék (/2021. (...) Önkormányzati rendelet)

62 954

Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra

1 528 762

3. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

24 218 012

2 806 839

1 926 000

2 222 670

2 011 738

1 803 012

1 803 012

1 968 012

1 803 012

2 099 682

1 968 012

1 803 012

2 003 012

Önkormányzatok működési támogatásai

22 350 982

2 642 518

1 761 679

1 761 679

1 761 679

1 761 679

1 761 679

1 926 679

1 761 679

1 761 679

1 926 679

1 761 679

1 761 679

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 703 982

1 284 478

856 319

856 319

856 319

856 319

856 319

856 319

856 319

856 319

856 319

856 319

856 319

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

9 047 000

1 085 640

723 760

723 760

723 760

723 760

723 760

723 760

723 760

723 760

723 760

723 760

723 760

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

272 400

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció

330 000

-

-

-

-

-

-

165 000

-

-

165 000

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

368 964

122 988

122 988

122 988

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

593 340

-

-

296 670

-

-

-

-

-

296 670

-

-

-

Működési bevételek

904 726

41 333

41 333

41 333

250 059

41 333

41 333

41 333

41 333

41 333

41 333

41 333

241 333

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

14 350 925

-

-

14 350 925

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

14 350 925

-

-

14 350 925

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen:

38 568 937

2 806 839

1 926 000

16 573 595

2 011 738

1 803 012

1 803 012

1 968 012

1 803 012

2 099 682

1 968 012

1 803 012

2 003 012

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

16 836 718

1 521 173

1 521 173

1 537 565

1 361 868

1 361 868

1 361 868

1 361 868

1 361 868

1 361 868

1 361 868

1 361 868

1 361 868

Személyi jellegű kiadások

3 366 090

390 910

390 910

405 181

242 121

242 121

242 121

242 121

242 121

242 121

242 121

242 121

242 121

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

479 714

47 687

47 687

49 808

37 170

37 170

37 170

37 170

37 170

37 170

37 170

37 170

37 170

Dologi jellegű kiadások

9 206 540

767 212

767 212

767 212

767 212

767 212

767 212

767 212

767 212

767 212

767 212

767 212

767 212

Önkormányzat szociális támogatásai

1 730 000

144 167

144 167

144 167

144 167

144 167

144 167

144 167

144 167

144 167

144 167

144 167

144 167

Egyéb működési célú kiadások

462 658

38 555

38 555

38 555

38 555

38 555

38 555

38 555

38 555

38 555

38 555

38 555

38 555

Működési tartalék

1 591 716

132 643

132 643

132 643

132 643

132 643

132 643

132 643

132 643

132 643

132 643

132 643

132 643

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

20 851 380

-

-

-

-

-

700 000

10 151 380

-

-

-

-

10 000 000

Beruházási kiadások

7 700 000

-

-

-

-

-

700 000

-

-

-

-

-

7 000 000

Felújítási kiadások

13 151 380

-

-

-

-

-

-

10 151 380

-

-

-

-

3 000 000

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

880 839

880 839

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kölcsönök, hitelek törlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

880 839

880 839

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadás összesen:

38 568 937

2 402 012

1 521 173

1 537 565

1 361 868

1 361 868

2 061 868

11 513 248

1 361 868

1 361 868

1 361 868

1 361 868

11 361 868

4. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

23 424 672

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

16 043 378

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

22 350 982

aa)

Személyi jellegű kiadások

3 366 090

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 703 982

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

479 714

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

9 047 000

ac)

Dologi jellegű kiadások

8 413 200

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 730 000

Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció

330 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

462 658

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

1 591 716

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

368 964

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

20 851 380

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ba)

Beruházási kiadások

7 700 000

ae)

Működési bevételek

704 726

bb)

Felújítási kiadások

13 151 380

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

880 839

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

880 839

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

14 350 925

ca)

Maradvány igénybevétele

14 350 925

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

37 775 597

ÖSSZES KIADÁS

37 775 597

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

200 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

200 000

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

200 000

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ba)

Beruházási kiadások

0

ae)

Működési bevételek

200 000

bb)

Felújítási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

200 000

ÖSSZES KIADÁS

200 000

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

593 340

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

593 340

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

593 340

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

ad)

Közhatalmi bevételek

593 340

ba)

Beruházási kiadások

0

ae)

Működési bevételek

0

bb)

Felújítási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

bd)

Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

593 340

ÖSSZES KIADÁS

593 340

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

24 218 012

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

16 836 718

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

22 350 982

aa)

Személyi jellegű kiadások

3 366 090

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 703 982

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

479 714

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

9 047 000

ac)

Dologi jellegű kiadások

9 206 540

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 730 000

Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció

330 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

462 658

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

1 591 716

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

368 964

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

20 851 380

ad)

Közhatalmi bevételek

593 340

ba)

Beruházási kiadások

7 700 000

ae)

Működési bevételek

904 726

bb)

Felújítási kiadások

13 151 380

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

880 839

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

880 839

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

14 350 925

ca)

Maradvány igénybevétele

14 350 925

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

38 568 937

ÖSSZES KIADÁS

38 568 937

5. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

Sorszám

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

2021

2022

2023

2024

NEM RELEVÁNS

6. melléklet

Közvetett támogatások (adó mentességek)

NEM RELEVÁNS

Adómentességek összesen:

-

Ft értékben

7. melléklet

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról

Év

Saját bevétel típusa

Saját bevétel várható összege (Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt)

NEM RELEVÁNS