község képviselő testületének 7/2020 (XII.14.) önkormányzati rendelete

a környezet védelméről szóló 16/2004.(X.11.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 08 - 2021. 02. 09

Kisherend Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, és a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.§-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelméről szóló 16/2004. (X.11.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §

(1) A R 7. § (6)-(7), továbbá (9) bekezdése hatályát veszti.


Záró rendelkezések

2. §


(1) E rendelet 2021. február 08. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.                        Varga Zsolt                                                 Dr. Halmos Barbara

                        polgármester                                                         jegyző
A rendelet kihirdetve:

Kisherend, 2020. december 14.

                                                                                              Dr. Halmos Barbara

                                                                                                          jegyző