Pogányszentpéter Község Polgármesterének 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 19 - 2022. 05. 29

Pogányszentpéter Község Polgármesterének 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.19.

Pogányszentpéter Község Önkormányzata Képviselőtestületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat-és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú Korm.rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület Pogányszentpéter Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 129.797 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 129.797 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 129.797 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 69.326 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.052 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 1.870 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.100 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek 51.449 ezer forint,

i.) Költségvetési bevételek: 129.797 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 121.212 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.585 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 74.762 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 55.035 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 1.1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 31.566 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.336 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 24.658 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.009 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.988 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 20.093 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 36.915 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások: 2.232 ezer forint.

Kiadások összesen: 129.797 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 60.086 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 69.711 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 72.789 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 57.008 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Szinpad építés 800 ezer forint,

ab) Játszótéri játékok 4.637 ezer forint,

ac) Opel Zafira ( falugondnoki szolgálat) 13.156 ezer forint,

ad) Közvilágítás bővítés 500 ezer forint,

ae) Temető kerítés 1.000 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat az 1.2.sz.melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a Tartalékok összegét, valamint a tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2.1.sz.melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 8 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a.) és b.) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint. A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozás belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen: 0 ezer forint, ebből:

aa) működési célú 0 ezer forint,

ab) felhalmozási célú 0 ezer forint,

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen: 0 ezer forint, ebből:

ba) működési célú 0 ezer forint,

bb) felhalmozási célú 0 ezer forint,

c) értékpapír kibocsátása összesen: 0 ezer forint, ebből:

ca) működési célú 0 ezer forint,

cb) felhalmozási célú 0 ezer forint,

d) egyéb finanszírozás összesen: 0 ezer forint,ebből:

db) felhalmozási célú 0 ezer forint.

3. Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 22.077 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 22.077 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 22.077 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.

12. § (1) A Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 22.077 ezer forint,

Bevételek összesen: 22.077 ezer forint.

(2) A Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 22.077 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 22.077 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.

13. § (1) A Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 14.443 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.220 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 2.916 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.498 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 22.077 ezer forint.

(2) A Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 22.077 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 19.579 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.498 ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.

(2) A Pogányszentpéteri Micimackó Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 129.723 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 129.723 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 129.723 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 0 ezer forint hiány.

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 69.327 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.052 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 1.869 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.100 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 51.375 ezer forint.

Költségvetési bevételek összesen: 129.723 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 121.138 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 23.569 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 84.826 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 44.897 ezer forint.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 17.123 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.116 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 21.742 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.009 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.988 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 20.093 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 34.417 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) K9: Finanszírozási kiadások: 24.235 ezer forint,

Kiadások összesen: 129.723 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 60.011 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 69.712 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 75.213 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 54.510 ezer forint.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 8 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

19. § A 2021. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 3. sz. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(7) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(8) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév április 10-éig, június 10-ig, október 10-ig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős hivatali dolgozó részére adatot szolgáltatni.

(9) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok, (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

(10) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiadási előirányzatokon szereplő kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a karbantartási kiadások illetve a beruházások megvalósítása előtt egyeztetnek a polgármesterrel.

21. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt.

22. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt felhasználásáról.

23. § A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

24. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet hasznosíthatja.

25. § A polgármester 200 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

26. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról nem alkot költségvetési rendeletet.

7. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

27. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.

28. § A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti, illetve kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

29. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

9. Záró rendelkezések

30. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése ) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

31. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.