Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016 (XI.10.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016.(XI.10.) sz. Önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 2/2014. (II.4.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 01 - 2017. 03. 02

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék Tv.) 35. § és 88. § (4) bekezdése alapján hulladékgazdálkodás helyi rendjéről a rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


7. § (1) A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladék /továbbiakban vegyes hulladék/ szállítása a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint történik: hetente egyszer (évi 52 alkalommal) a közszolgáltatóval egyeztetett napon, amely: szerda.


2. §


A rendelet 13. § h) pontja az alábbiak szerint módosul:


h) a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni , amely megfizetésére a Képviselő-testület döntése értelmében hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás jár  a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete szerint


3. §


A rendelet 6. pontja az alábbiak szerint módosul:


6. A helyi közszolgáltatás díja és megfizetése


21. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amely megfizetésére a Képviselő-testület döntése értelmében hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás jár a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete szerint

 (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.


22. § A szolgáltatás igénybevételének díját és annak szabályait a közszolgáltatási szerződés tartalmazza.


23. § A díjhátralékok behajtására a Hulladék Tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül sor.

4. §


A rendelet 24-25. §-a az alábbiak szerint módosul:


24. § (1) Az üdülőingatlanok esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem kell igénybe venni tárgyév október hónap első napjától következő év március hónap utolsó napjáig.

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti időszakban a szolgáltatásról nem gondoskodik, kivéve, ha az üdülőingatlan használója írásban bejelenti, hogy a közszolgáltatásra meghatározott egész hónapra, illetve hónapokra igényt tart. A bejelentést legkésőbb a közszolgáltatás szüneteltetésének időszakát megelőző 15 napig írásban kell megtenni a Közszolgáltató felé.

(3) Az (1) ponttól elértően a lakóingatlan használó meghatározott egész hónapra, illetve hónapokra kérheti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetését, ha az ingatlant a jelzett időszakban nem használja senki. A bejelentést a (2) bekezdésben meghatározottak szerint kell megtenni.


25. § Az üdülőingatlanok esetén a díj megállapítására a Hulladék Tv. 47. § (4) bekezdésében, valamint a 64/2008. (II. 28.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározottakat kell alkalmazni.  1. §Jelen rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Csákány, 2016. november 10.
                          Németh Endre                                      dr. Babina Bernadett

                          polgármester                                                            jegyzőZáradék:


Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2016. november 10. napján kihirdetésre került.


Csákány, 2016. november10.                       

                                                                                                                       Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                           jegyző