Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól

Hatályos: 2021. 02. 17


Csákány község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-a alapján, a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőknek megállapítható szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól az alábbi rendeletet alkotja.  1. Fejezet

Általános rendelkezések1. § (1) E rendelet hatálya Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre, ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

(2) A köztisztviselő részére visszatérítendő vagy vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások adhatóak.

(3) A (2) bekezdés szerinti juttatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott, azaz a részmunkaidős köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.

(4) A rendelet 4-8. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban lévő polgármester tekintetében is alkalmazni kell.


2. § (1) A Hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A szociális keret konkrét – a 6-12. §-okban meghatározott – támogatási formák szerinti megoszlását a Közszolgálati Szabályzatban a jegyző állapítja meg.

(2) Ha az adott költségvetési évre a Képviselő-testület:

  1. juttatásokra előirányzatot nem állapít meg, vagy
  2. a juttatásokra és támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A Képviselő-testület e kérésnek a költségvetési rendelete módosításával tehet eleget.

(3) A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a következő évben a Képviselő-testület döntése alapján – meghatározott mértékben és arányban – használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra és támogatásokra.

(4) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben és a Közszolgálati  Szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.

(5) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

(6) A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal személyügyi ügyintézője látja el.


  1. Fejezet

                                      A köztisztviselő díjazása


3.§ A köztisztviselő alapilletményének számítási alapja a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény erre vonatkozó rendelkezései szerint meghatározott illetmény-alap.

                                                                                                     


Illetménykiegészítés


4. § (1) A Kttv. 234. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg.


(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2020. évben egységesen az alapilletmény 20 %-a.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti illetménykiegészítés mértékét minden évben a költségvetési rendeletben szabályozza.


Képzettségi pótlék


5. § (1) A Hivatal köztisztviselőjét - a személyi juttatások előirányzata terhére - a Kttv. 142. §-ában foglaltak szerint képzettségi pótlék illeti meg.


(2) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.  1. Fejezet


Köztisztviselői juttatások, támogatások6. § (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat az alábbi szociális, jóléti, kulturális és kegyeleti juttatásokat és támogatásokat biztosítja:


a) illetményelőleg

b) képzési, továbbképzési támogatás

c) rendkívüli szociális támogatás

d) kegyeleti gondoskodás, támogatás

e) egészségügyi juttatás

f) jutalom


(2) A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló, az önkormányzat éves költségvetésében biztosított keretösszeget a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.Illetményelőleg


7.§. (1) A köztisztviselő számára, kérelmére illetményelőleg biztosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott illetményelőleg mértékét, feltételeit, a kifizetés és a visszafizetés rendjét – a központi jogszabályokkal összhangban – a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

(3) Az illetményelőleg kifizetését a jegyző engedélyezi.Képzési támogatás


8.§. (1) A Hivatal köztisztviselőinek az önkormányzati vagy hatósági munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási, jelnyelvi tolmácsi tanulmányaihoz támogatást lehet biztosítani:

            a) kamatmentes visszatérítendő, vagy

            b) vissza nem térítendő támogatás formájában.

(2) A támogatást csak az iskolarendszerű oktatásban való részvétel esetén lehet adni.

(3) Pénzben fizetendő támogatást csak abban az esetben lehet megállapítani, ha a feladat ellátásához szükséges tanulmányok meglétét jogszabály írja elő, és a köztisztviselővel legalább a tanulmányok végzésével azonos időtartamra tanulmányi szerződést kötöttek.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott támogatások további feltételeit, mértékét, az elbírálás rendjét, a támogatás kifizetésének, elszámolásának rendjét, a visszafizetésre vonatkozó szabályokat a közszolgálati szabályzat tartalmazza.Rendkívüli szociális támogatás


9. § A köztisztviselő megélhetését veszélyeztetető rendkívüli élethelyzet esetén rendkívüli szociális támogatásban részesíthető.


Kegyeleti gondoskodás, támogatás


10. § (1) A jegyző a közszolgálat halottjává nyilváníthatja azt az elhunyt köztisztviselőt, illetőleg a Hivatalból nyugállományba vonult elhunyt köztisztviselőt, aki feladatait átlag feletti eredménnyel látta el és jelentősen hozzájárult a Hivatal eredményes működéséhez.

(2) A Hivatal a temetés költségét egyedi döntéssel részben vagy egészben átvállalhatja.

(3) Temetési segély adható a köztisztviselőnek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában felsorolt közeli hozzátartozója halála esetén.

(4) A temetési segély összege a mindenkori illetményalap 100%-ig terjedhet, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi

(5) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott támogatás megítélésének és kifizetésének módját a közszolgálati szabályzat tartalmazza.


Egészségügyi juttatás


11 §. (1)A köztisztviselőt a következő egészségügyi juttatás illeti meg:

a) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő – vissza nem térítendő – hozzájárulás, ha munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges

b) egészségügyi szűrő vizsgálatok támogatása.

(2) A szemüveg készítéséhez a hozzájárulás a mindenkori illetményalap 70 %-val megegyező összeg, és kérelemre 2 évente igénybe vehető juttatás.A köztisztviselő jutalmazása


12. § (1) A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetők.

(2) Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésben határozza meg.


Kamatmentes kölcsön


13.§. (1) A köztisztviselő számára, kérelmére kamatmentes kölcsön biztosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kölcsön mértékét, feltételeit, a kifizetés és a visszafizetés rendjét – a központi jogszabályokkal összhangban – a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

(3) A kamatmentes kölcsön kifizetését a jegyző engedélyezi.
  1. Fejezet

A juttatások fedezetére szolgáló keret14. §. (1)A juttatásokra kifizethető keret összegét a képviselő-testület mindig az adott évre vonatkozóan, a Hivatal éves költségvetésében állapítja meg.


15. §. (1) A jegyzőnek a rendelet végrehajtásával kapcsolatos felelőssége:


a) a jegyző felelős az e rendeletben és a további hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő Közszolgálati Szabályzat elkészítéséért,

b) a rendeletben szabályozott juttatások fedezetéül szolgáló előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért, beleértve a juttatásokat, támogatásokat terhelő járulékokat és adóterheket is,

c) a jegyző felelős a jóváhagyott előirányzatokkal történő megfelelő gazdálkodásért.


16. §. (1)A juttatások fedezetére szolgáló összegeket az önkormányzat költségvetésében meghatározottak, e rendeletben meghatározottak és a közszolgálati szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.  1. Fejezet

A juttatásokkal kapcsolatos egyéb jegyzői feladatok17.§. (1) A jegyző a személyügyi és pénzügyi ügyintéző közreműködésével köteles:

a) a juttatások körültekintő felhasználásáról gondoskodni,

b) a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők szociális helyzetét, családi körülményeit folyamatosan figyelemmel kísérni, rendkívüli élethelyzet esetén a juttatást kérelem nélkül, hivatalból megállapítani,

c) a juttatásokkal kapcsolatos járulék-és adóterhek befizetéséről gondoskodni.


18. §. (1) A jegyző a közszolgálati szabályzatban köteles meghatározni a Hivatal e rendeletben szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, eljárásának részletes szabályait, pénzügyi és személyügyi ügyintéző e rendeletben szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, valamint az egyes feladatok felelőseit.


VI. Fejezet

 Záró rendelkezések19. §. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Somogyzsitfa Község önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
            Németh Endre                                                               dr. Babina Bernadett

            polgármester                                                                                       jegyzőZáradék:A rendelet 2021. február 16. napján kihirdetésre került.Csákány, 2021. február 16.

                                                                                               dr. Babina Bernadett

                                                                                                             jegyző