Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.6.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 27

Csákány Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva  a 2015. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szerve külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2./2015.(II.23.) önkormányzati rendelet   1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


  1. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 66 308 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               73 556 000 Ft-ban,

c) maradványát                                                                           7 248 000 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  4., 5.  melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                                           54 216 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                      14 580 000 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                               2 416 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                           19 410 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   6 857 000 Ft

ae)  elvonások, befizetések                                                            8 014 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás                                            2 405 000 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 5.  melléklet szerint állapítja meg.


7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:             12 092 000 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                             12  092 000 Ft

b) felújítások:                                                                                                0   Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                                0  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                   0 Ft

e)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                               0Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                       0 Ft


(3) Az önkormányzat felhalmozási/ beruházási/ kiadásait a 6., a   felújítási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza, felhalmozási és felújítási   célonként.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 17. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök,  szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 17  melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 13. és 14.  melléklet szerint  17 főben hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 13 és 14.  mellékletben feltüntetettek alapján 17 főben  állapítja meg.


7.A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2015 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 7 248 000 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 23. melléklet szerint.


8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét    193 066 000 Ft-ban állapítja meg, a 24. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 215. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 22.  melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ Az önkormányzatnak közvetett támogatása  nincs.


10.Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs .


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 215. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A   jegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csákány, 2016. május 26.


    Németh Endre                                                                             Dr.  Babina  Bernadett

     polgármester                                                                                              jegyző
Záradék:


Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2016. május 26. napján kihirdetésre került.


Csákány, 2016. május 26.                                                                                                                         Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                     jegyzőMellékletek