Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 30

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 55.172 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 59.630 ezer forintban

állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                            24.719 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  7.512 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                                    16.166 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                            0  e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                                         0  e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                                            0 e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                                            0    e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                                               0  e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                                           0 e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                                            0 e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási                                 

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                  0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                          3.323 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                          2.698  e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                   0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                        0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                 0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                     0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                           5.212 e  Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                                          0 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                         0  e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                                                  0 e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                                                      0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 59.630 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 46.906 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 7.512 e Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

    aa) személyi jellegű kiadások                  16.071  ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok            2.647 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások                       11.649 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai               7.819  ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások             5.990 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások                                      8.224 ezer forint,

    bb) felújítások                                        2.722 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások                   50 ezer forint,

c) kölcsönök                                                          0 ezer forint,

d) egyéb kiadások                                                 0 ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány                              0 ezer forint,

f) finanszírozás                                                     0 ezer forint.


 (2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 55.172 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 e Ft.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) kamerarendszer beruházás 7.512 e Ft,

ab) egyéb gépek beruházás 712 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) gazdasági épület felújítás 2722 e Ft,(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 0 e Ft

b) 0 e Ft

c) 0 e Ft


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a0 fejlesztési cél,

b) 0 fejlesztési cél.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 e Ft.


     5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 e Ft többlet/hiány,

b) felhalmozási cél szerint 1.563 e Ft t /hiány.


(2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                      0... e Ft

    aa) működési célú .......... e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                         0....... e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                                       0.... e Ft

    ba) működési célú                                                                          0.......... e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                                          0...... e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                                       0.. e Ft

    ca) működési célú                                                                            0......... e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                                       0.......... e Ft


 (3) Az önkormányzat 2013. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 5.212 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.


(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                         5.212 e Ft,

    aa) működési célú                                                                                     3.291 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                                 1.921 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                               0. e Ft,

    ba) működési célú                                                                                0.... e Ft

    bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                       0.... e Ft,

    ca) működési célú                                                                                    0 e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                                                 0 e Ft


(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                    0e Ft

    aa) működési célú                                                                                     0 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                                 0 e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                          0.... e Ft

    ba) működési célú                                                                              0...... e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                                             0.. e Ft


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 18 fő.


7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.


8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 00 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 4.513 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.3. Egyéb rendelkezések9. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.4. Záró rendelkezések10. § E rendelet 2014 év április hó 29. napján lép hatályba.
Kelt: Csákány, 2014. április hó 28. napP.H.         Németh Endre sk.                                                          dr. Babina Bernadett sk.

            polgármester                                                                            aljegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Csákány, 2014. április hó 28. nap
P.H.

                                                                                                      dr. Babina Bernadett