Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (IX.19.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testületének 11/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 20 - 2016. 09. 21

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1. §


A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 8. § b) pontja az alábbiak szerint módosul:


„bc) hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás.”


2. §A rendelet II. fejezet B./ Rendszeres települési támogatások az alábbi 5. ponttal egészül ki:


„5. Hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatás

17.§ (1) ) Az adott év vonatkozásában a hulladékszállító gyűjtőedényzet után megfizetett közszolgáltatási díj támogatásban részesíthető az a csákányi természetes személy ingatlanhasználó, aki a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él és hátraléka a szolgáltató felé nincs és köztartozása az önkormányzat felé nem áll fenn.

(2) A képviselő-testület a hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatás oda ítéléséről az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi lehetősége függvényében dönt. „


3. §


A rendelet 21. § -a az alábbiak szerint módosul:


„21. § A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat az Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendeletben állapítja meg. A térítési díjakat a 2. melléklet tartalmazza.”


4. §


A rendelet 22. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(3) Az étkeztetés biztosítása az ellátottak szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére lakásra szállításával.”


5. §


A rendelet 22. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


 „(9) A személyi térítési díjat a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület által meghatalmazott polgármester határozatban állapítja meg. Az igénylő és a polgármester az étkeztetés igénybevétel egyéb feltételeiről megállapodást köt. A megállapodás szövegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


6.§


(1) Jelen rendelet – az (1)- (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 1. § és 2. §-a 2017. január 1. napjával lép hatályba.


Csákány, 2016. szeptember 19.
                          Németh Endre                                          dr. Babina Bernadett

                          polgármester                                                            jegyző

Záradék:

Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2016. szeptember 19. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2016. szeptember 19.

                                                                                                           Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                          jegyző