Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VIII.9.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2013 (VIII.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2013. 08. 09

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mozgókép tv.) 34. § (3) és (5) bekezdése, valamint a 37. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


  1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában önkormányzati tulajdonban álló közterület a 3/2003.(III.27.) sz.  Közterület-használatról szóló Önkormányzati rendeletben meghatározott közterület.

(3) Filmforgatási célú közterület-használat alatt – figyelembe véve – a Mozgókép tv. 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakat

       a) forgatási helyszín által elfoglalt,

       b) a filmforgatáshoz szükséges technikai jellegű tevékenységhez fűződő,

       c) stáb parkolás miatt igénybe vett közterület-használatot kell érteni.

  1. § (1) A közterületek filmforgatási célú használati díjak felső határát az 1. § (3) bekezdés szerinti használati jogcímek szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. számú mellékletben hivatkozott turisztikailag kiemelt jelentőségű területek meghatározását a 2. számú melléklet tartalmazza.

  1. § (1) A közterület használati díjat a 2. §-ban meghatározott mértékben kell megállapítani.

(2) A 2. §-ban meghatározott közterület-használati díjból 50 % díjkedvezményt kell biztosítani a 2 napot és 200 m2-t használt közterületet meg nem haladó közterület-használat esetén.

  1. § Mentes a közterület-használat díjfizetési kötelezettség alól az oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmalkotások forgatása érdekében felmerülő közterület-használat.
  2. § (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható közterület-használat meghiúsulása esetén az önkormányzat az akadály elhárítását követő 2 nspon belül biztosítja a közterület-használat lehetőségét.

(2) Ha a forgatást rendkívüli természeti esemény akadályozza, a rendkívüli természeti esemény esetén, ha az kárelhárítási tevékenységet nem igényel1 napon belül, ha kárelhárítási tevékenység is felmerül, akkor e tevékenység ellátását követő 1 napon belül kell e közterület használat lehetőségét biztosítani.

  1. § (1) A filmforgatási célú közterület-használat időtartama esetenként nem lehet több 7 egymást követő napnál.

(2) Filmforgatási célú közterület-használat nem engedélyezhető egymást követő ünnepnapokon.

(3) Filmforgatási célú közterület-használat 21.00 óra – 7.00 között csak úgy engedélyezhető, hogy a következő napon filmforgatás az érintett időszakban nincs.

  1. § (1) A 2. számú mellékletben meghatározott, turisztikailag kiemelt jelentőségű közterületek filmforgatási célú közterület-használata naponta nem haladhatja meg a 4 óra időtartamot.
  2. § A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő a Mozgókép tv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlási jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
  3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csákány, 2013. augusztus 9.dr. Babina Bernadett   sk                                                 Németh Endre sk

          aljegyző                                                                  polgármesterZáradék: Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően 2013. augusztus 10. napján kihirdetésre került.                                                                                                      

                                                                                                         


                                                                                                             Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                         aljegyző