Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete a képviselő testületi tagok tiszteletdíjáról szóló 3/2008. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 30 - 2014. 05. 01

Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és a képviselők juttatásairól szóló 1994. évi LXIV. tv. 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A képviselő testületi tagok tiszteletdíjáról szóló 3/2008. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület tagjai havonta 22.000 - Ft tiszteletdíjban részesülnek.2. § (1) A rendelet többi része változatlanul hatályban marad.


(2) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csákány, 2014. április 28.
            Németh Endre sk                                                                         Dr. Babina Bernadett sk

               polgármester                                                                                  aljegyző

Záradék:


A rendelet 2014. április 29. napján kihirdetésre került.

                                                                                                          Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                          aljegyző