Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (IV.2.) önkormányzati rendelete

CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2019. (IV.2) önkormányzati rendelete a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2019. 04. 03 - 2019. 12. 31

Csákány község önkormányzat
képviselőtestületének

3/2019. (IV.2)

önkormányzati rendelete

a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról


Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 46.380 forint.


2.  §


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


3.  §


E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


4.  §


Ez a rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti.


Csákány, 2019. április 2.                                  Németh Endre sk.                                                                 Dr. Árvai Tibor sk.
                                    polgármester                                                                              aljegyzőZáradék:

A rendelet 2019. április 2. napján kihirdetésre került.


Csákány, 2019. április 2.

                                                                                                         


                                                                                                                              Dr. Árvai Tibor sk.
                                                                                                                                     aljegyző