Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2018. 10. 01 - 2020. 01. 28

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testületének

az 5/2015. (IV.27.) sz. rendelettel módosított,

a 11/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított, 

a 2/2017. (I.23.) önkormányzati rendelettel módosított és a 

7/2018. (IX.24.) számú önkormányzati rendelettel módosított

 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete

                                                                   a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

(Egységes szerkezetben)


Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. Fejezet


Általános szabályok1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Csákány Község önkormányzata illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.

(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselő-testület gyakorolja.


2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) Az eljárást:

a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy

b) hivatalból lehet

megindítani.

(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani. (1.sz. melléket)

(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.

(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül meg kell tenni.


3. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.


4. § A pénzbeli ellátások kifizetése utalással vagy házipénztáron keresztül történik.


5. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani.

(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi.

(4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.


6.§ A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Szt. 17.§-24.§-ai az irányadóak.II. Fejezet


Pénzbeli szociális ellátások7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.


8. § A pénzbeli települési támogatás formái:

a) eseti települési támogatás:

aa) rendkívüli települési támogatás,

ab) települési temetési támogatás;

b) rendszeres települési támogatás:

ba) települési lakásfenntartási támogatás,

bb) települési támogatás beteggondozás céljáraEseti települési támogatások


 1. Rendkívüli települési támogatás


9. § (1) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként legfeljebb   50.000,-Ft-ig terjedő összegben önkormányzati segélyben részesülhet az a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át.

 (2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra való rászorultságát.

 (3) A települési létfenntartási támogatás felhasználásának igazolásáról a kérelmezőnek számlát kell hoznia, ha azt a polgármester a támogatás feltételének meghatározza.


10. § Az eseti települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
2. Települési temetési támogatás


11. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.

 (2) A települési temetési támogatás kérelmezni lehet

a) a temetési költségek megelőlegezésére, vagy

b) a temetési költségek utólagos megtérítésére.

(3) A támogatás összege kérelmenként 20.000 Ft.

(4) A kérelmezőnek a kérelméhez a (2) bekezdés a) pont esetében csatolnia kell a temetési kiadásokra vonatkozó hivatalos árajánlatot, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(5) A kérelmezőnek a kérelméhez a (2) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(6) A temetési költségek megelőlegezése jogcímen megítélt települési támogatásról szóló határozatban meg kell jelölni a temetési előleggel - számlával - való elszámolás határidejét, amely a határozat kiadásától számított 30 napnál több nem lehet.

(7) A települési temetési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A temetkezési költségek megelőlegezése iránti kérelem esetén a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül kell döntést hozni.


Rendszeres települési támogatás


3. Települési lakásfenntartási támogatás


12. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

 „(2) A kérelmezőnek a kérelemhez az utolsó havi számlákkal igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.”


 (3) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés, és a tüzelőanyag ára.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 10 %-át.


13. § (1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában kell nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel, 12 hónapra kell megállapítani.

(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás összege

 • 5.000 Ft, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 • 2500,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

„(3) A települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.”

 (4) A települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról a polgármester dönt.4. Települési támogatás beteggondozás céljára


14.§ (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy - aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel - ápolását, gondozását végző hozzátartozónak beteggondozási támogatást e rendeletben meghatározott feltételek esetén a képviselő-testület állapíthat meg. A méltányosságból megállapított beteggondozási támogatás jogosultság feltételeinek fennállását a képviselő-testület kétévente felülvizsgálja.

(2)  A nagykorú személy után, méltányosságból történő beteggondozási támogatás
megállapítás feltételei:

a) az ápolt személy állapotára vonatkozó házi orvosi igazolás csatolása,

b)a polgármester felkérésére a Szociális Módszertani Központ szakvéleménye, mely igazolja, hogy az ápolás szükséges, és az ápolás az általánosan elvárhatóan meghatározott feltételek szerint zajlik, többek között ápoló gondoskodik

 • az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről, különösen a megfelelő étkeztetéséről,
 • gyógykezeltetéshez, gyógyszerhez való hozzájutásáról,
 • egyéb alapápolási feladatok ellátásáról,
 • az ápolásra szoruló és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményeinek biztosításáról,  különösen  mosdatásáról,  fürdetéséről, ruházatának,  ágyneműjének mosásáról,
 • az ellátott lakásának takarításáról, tisztántartásáról és fűtéséről,
 • az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről,                                                                                                 c) nem esik az Sztv. 42. §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek alá,                                                                   d) a gondozás más módon nem oldható meg,                                                                                                                           e)[1] gondozott jövedelmének egy havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresére, és a kérelmező családjában az 1 főre jutó jövedelem, az ápoló kérelem benyújtását megelőző jövedelmének figyelembevétele nélkül, nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének háromszorosát.                   f) a gondozó és gondozott nem kötöttek eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést.

15.§   (1)Az ápoló a beteggondozási támogatás folyósítása alatt kereső tevékenységet
folytathat, feltéve, hogy munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát nem haladja meg és más rendszeres pénzellátásban nem részesülhet.

(2)    A beteggondozási támogatás összege   havonta   az ápolási díj központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszegének 80 %-a, melynek
folyósításáról havonta utólag minden hónap ötödik napjáig kell gondoskodni.


(3) A beteggondozási támogatás megszüntetésre kerül, amennyiben az ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy az ápolást végző személy a (2 ) bekezdésben foglalt feladatait nem vagy csak részben látja el, illetve a feltételek fennállásában változás áll be és a felülvizsgálat alapján a további folyósításra nem jogosult.


(4) A beteggondozási támogatás megszüntetése, megszűnése esetén a támogatás a jogosultság megszűnése hónapjának utolsó napjával szűnik meg.


16.§ (1) Azon ellátottak, akik 2015. február 28-án méltányossági ápolási díjban részesülnek, 2015. március 1-jétől a települési támogatás e jogcímen nyújtott formájára jogosultak.

(2) )A beteggondozási támogatással kapcsolatos eljárás során az Sztv. és a végrehajtására kiadott rendelet ápolási díjra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.III. Fejezet


Természetben nyújtott szociális ellátások17. § (1) A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő ellátásokat nyújtja:

 a) köztemetés.

(2) A pénzbeli települési támogatást megállapító határozat kimondja, hogy a támogatás maximum 60 százalékát természetben kell biztosítani. A határozatnak rögzítenie kell a természetbeni nyújtott ellátás konkrét formáját.

18.§ (1)A 16.§ (2) bekezdés szerinti esetben a természetbeni ellátás formái a következők lehetnek:

a) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, vagy

b) tankönyv - és tanszervásárlás, vagy

c) Erzsébet utalvány, vagy

d) tüzelő vásárlás.

(2) A (3) bekezdés a), b), pontjai szerinti természetbeni ellátást lehetőség szerint közvetlenül az ellátó intézménynek, a forgalmazónak, a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani.


5. Köztemetés


19. § (1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól egyedi kérelemre mentesítheti.


IV. Fejezet


Szociális alapszolgáltatások20. § (1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében

b) az étkeztetés, és

c) a családsegítés, és

d) a házi segítség nyújtás

szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja.


6. Étkeztetés


„21. § A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat az Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendeletben állapítja meg. A térítési díjakat a 2. melléklet tartalmazza.”


22. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen


a) 65 év feletti életkoruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.


(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről másképpen gondoskodni.


„(3) Az étkeztetés biztosítása az ellátottak szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére lakásra szállításával.”


(4) A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetést az Önkormányzat a Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK konyháján keresztül biztosítja.


(5) Az étkeztetésre vonatkozó kérelmet erre rendszeresített nyomtatványon a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásával lehet kérelmezni. A nyomtatvány átvehető a fenti Hivatalban.


(6) A kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól részletesen nyilatkozni. A kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást, illetve nyilatkozatot.


 (7) A térítési díjat az ellátott, gyermek esetében, pedig a szülői felügyeleti joggal rendelkező

szülő vagy más törvényes képviselő köteles megfizetni.


(8) Annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át az étkezés térítési díja részben vagy egészben elengedhető.„(9) A személyi térítési díjat a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület által meghatalmazott polgármester határozatban állapítja meg. Az igénylő és a polgármester az étkeztetés igénybevétel egyéb feltételeiről megállapodást köt. A megállapodás szövegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(10) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.


(11) A koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére az ebéd házhozszállításáról az önkormányzat falugondnoki szolgálat útján gondoskodik.
23. § (1) A személyi térítési díj megfizetésének elmulasztása esetén a polgármester a kötelezettet írásban felszólítja a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.


(2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a polgármester negyedévenként összesítésben jelenti a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.


24. § (1) Az étkeztetés ellátása megszűnik:


a) az ellátott, vagy törvényes képviselője kérelme alapján,

b) az ellátott halálával,

c) 2 havi térítési díj fizetésének elmaradása esetén.


7. Házi segítségnyújtás


25. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.


(2) A házi segítségnyújtásról az Önkormányzat – Intézményi Társulás keretében működtetett – Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik.


(3) A Társulás tevékenységi körét az Szt. 63. §. (2) bekezdése, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak határozzák meg.


(4) A Társulás által nyújtott szolgáltatások díját a Társulási Megállapodás tartalmazza.8. Családsegítés


26. § (1) (1) A családsegítés a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett személyek és családok preventív- és krízisellátása, melyről az Önkormányzat – Intézményi Társulás keretében működtetett – Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban:

Társulás) útján gondoskodik.


(2) A Társulás tevékenységi körét az Szt. 64. §. (4) bekezdése, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 30. §-a, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak határozzák meg.


(3) A Társulás által nyújtott szolgáltatások térítésmentesek, igénybevételük önkéntes, a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatottak együttműködési kötelezettsége miatt nyújtott szolgáltatás kivételével.
V. Fejezet


Egyéb rendelkezések27. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.VI. Fejezet


Záró rendelkezések28. § E rendelet 2015. év március hó 1. napján lép hatályba.

29. § Hatályát veszti

- Csákány  Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint

- a fizetendő térítési díjakról,

- Csákány  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VII.15.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

- Csákány  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális  igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Kelt: Csákány , 2015. február 17.P.H.               Dr. Skoda Lilla                                                                       Németh Endre

                     jegyző                                                                               polgármester


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Somogyzsitfa, 2015. február 26.P.H.                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző

 1. számú melléklet

KÉRELEM

Települési támogatás megállapításához


Kérelmező adatai:

          Név: ………………………………………Lánykori név: ….……………………………

          Szül. hely, idő:…………………………………………………………………………….

          Anyja neve:………………………………………………………………………………..

          Lakóhely:…………………………………………………………………………………

          Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………..

          Munkahely:………………………………………………………………………………..

          Telefonszám (vezetékes/mobil): …………………………….……………………………

          TAJ szám: …………………………………………………………………………………

          Adószám: ………………………………………………………………………………….


Kérelmezővel együtt  élő családtagok  száma:       ……………


Adataik:

1./      Név:                         ……………………………………anyja neve ..……………………

          szül. hely. idő:          ………………………………………………………………………
          rokoni kapcsolat: ……………………………………………………………………...

          tanintézet/munkahely neve, címe:……….………………………………………………..

2./      Név:                         ……………………………………anyja neve ..……………………

          szül. hely. idő:          ………………………………………………………………………

                        rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………....

          tanintézet/munkahely neve, címe:……….………………………………………………..

3./      Név:                         ……………………………………anyja neve ..……………………

          szül. hely. idő:          ………………………………………………………………………

          rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………....

          tanintézet/munkahely neve, címe:……….………………………………………………..

4./      Név:                         ……………………………………anyja neve ..……………………

          szül. hely. idő:          ………………………………………………………………………

          rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………....

          tanintézet/munkahely neve, címe:……….………………………………………………..

5./      Név:                         ……………………………………anyja neve ..……………………

          szül. hely. idő:          ………………………………………………………………………

          rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………....

          tanintézet/munkahely neve, címe:……….………………………………………………..


1. Rendkívüli élethelyzetre való tekintettel benyújtott kérelem esetén a települési támogatás igénylésének indoklása:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...


2. Temetésre való tekintettel benyújtott kérelem esetén:

Az elhunyt neve: ..................................................................................................................................

Halotti anyakönyvi kivonat száma: …………………………………………………….

Csatolni kell:

 • Halotti anyakönyvi kivonatot.
 • A kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított temetési számlák eredeti példányát.Jövedelmi adatok:

A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

Kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb hozzátartozó jövedelme

Összesen

 1. Munkaviszonyból, más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem, táppénz

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, bérbeadásából származó jövedelem

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások

 5. A gyermek ellátásához és gondozá-sához kapcsolódó támogatások

( GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás )

 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem

 8. Egyéb jövedelem

9. A család összes nettó jövedelme:                                          

10. A család összes nettó jövedelmét  csökkentő fizetett tartásdíj összege:

11. Egy főre jutó havi nettó jövedelme:

3. Települési lakásfenntartási támogatásra benyújtott kérelem esetén


Lakásfenntartási költségek igazolására benyújtott számlák:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

A támogatás összegét: postai úton,

                                    a mellékelt számlaszámra

                                   (igazolására egyenlegértesítő vagy számlaszerződés másolatának csatolása szükséges)

                                              

                                   ………………………….…………… szolgáltatóhoz kérem utalni.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő aláhúzandó)

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Alulírott hozzájárulok, hogy a saját és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim személyes adatait a jogosultság elbírálása, illetve az ezzel kapcsolatos igazolások, bizonyítékok beszerzése céljából kezeljék, nyilvántartsák.

Kelt: ..…….év ……………………hó …………nap.


                                                                                 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                                      aláírásFigyelem, a kérelemhez minden esetben kötelező mellékelni:

 • a család jövedelem igazolását (benyújtást megelőző 3 hónap nettó átlagjövedelmére vonatkozó munkáltatói igazolás, egyéni vállalkozók esetén APEH igazolás, nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat  stb…)
 • a kérelem indokolását alátámasztó iratok másolatát.Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés esetén a fellebbezési jogomról lemondok.

Kelt: ..…….év ……………………hó …………nap.


                                                                                 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                                      aláírás

2. melléklet az …/2015. (II…..) önkormányzati rendelethez


1. Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak


1.1 Étkeztetés Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK Konyha:


Szolgáltatás

  Intézményi térítési díj

       (Ft/ellátási nap)


Étkezés

              0 Ft *

Étkezés

          250 Ft **

Étkezés

         340 Ft ***

Étkezés

          430 Ft ****

* 42.750,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatti jövedelem esetén

** 42.751 – 71.250,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 150 % és a 250 %-a közötti jövedelem esetén

*** 71.251 – 99.750,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 250 % és a 350 %-a közötti jövedelem esetén

****99.751,.- Ft-tól, az öregségi nyugdíjminimum 350 %-a feletti jövedelem esetén étkezés költsége
2. Az intézményi térítési díj alapadatai:


2.1 Étkeztetés Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK Konyha:


Normatív állami                            

hozzájárulás

(Ft/fő/év)


Támogatás mértéke

(Ft/fő/nap)


Szolgáltatási költség

(Ft/fő/nap)Szolgáltatási önköltség -

Normatíva (Ft/fő/nap)


55.360

220

650

430
3. melléklet a 4…/2015 .(II….) önkormányzati rendelethez


Megállapodás

Szociális étkeztetés igénybevételéreAmely létrejött egyrészről Csákány  Község Önkormányzata, mint ellátást biztosító – képviseletében eljáró személy: polgármester, másrészt:


Név:

Leánykori név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

TAJ szám:

Telefonszám:

(továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képviselő,


Név:

Leánykori név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

(továbbiakban törvényes képviselő) mint ellátást kérelmező között, az alulírott helyen és

napon az alábbi feltételekkel:


A szolgáltatás igénybevételéről


Az Ellátott illetve törvényes képviselője által, 201_. ________hó _____ napján beadott

kérelme alapján a Somogysámsoni Bernáth Aurél  ÁMK Konyha biztosítja a kérelmező részére az étkeztetést  nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét.


A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének időpontja:


Az ellátás időtartama határozott időtartamú, 201_ év _________ hó _____ napjáig.


Az ellátás időtartama határozatlan idejű.


A szolgáltatást munkanapokon hétfőtől péntekig biztosítjuk.


Térítési díj fizetéséről


Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni.


Az étkeztetés intézményi térítési díja:_______________Ft/nap

Az Ön által fizetendő személyi térítési díj:__________Ft/nap


Az ellátást a 9/1999.(XI.24) SzCsM rendelet szerint, személyes kérelem alapján lehet

igényelni, amelyről a polgármester dönt.

A térítési díj fizetésének helye, időpontja, módja: Minden hónap 20-ig személyesen vagy az ebéd kihordónál (falugondnok).


A személyi térítési díj mértékét a Község Képviselő-testülete határozatban évente állapítja meg az erre vonatkozó jogszabályok alapján. A szociális rászorultság feltételeit a helyi rendelet szabályozza.


A polgármester a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést

küld az Ellátott részére, melyet az ellátott köteles megfizetni.


Adatváltozások bejelentéséről


Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi

viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül a polgármestert értesíteni.


Megállapodás megszűnéséről és megszüntetéséről


Jelen megállapodás alapján az ellátás megszűnik:

Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik, ha:

 • határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
 • a szolgáltatást igénybe vevő halálával,
 • ha felszólítás ellenére sem fizet, akkor 2 havi térítési díj fizetésének elmaradása esetén.


A megállapodás megszüntetésének feltételei


Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás

nélkül kezdeményezheti.

A polgármester a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:

    - a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,

    - a szolgáltatást igénybe vevő kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve ha a  polgármester felszólítására 15 napon belül azt nem teljesíti,

    - a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről.

A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 nap felmondási idővel szűnik meg.

Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a

megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek

mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.

A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak,

amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden

olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen

kapcsolódik.

A jogviszony megszüntetéséről a polgármester írásos értesítés küld. A felmondási idő 15

nap, kivéve ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy meghatározott

időponttól kéri a jogviszony megszüntetését.

Ha a polgármester által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Csákány i Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez fordulhat.

Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítjuk, amíg a

jegyző, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magába foglalja a térítési díj

fizetését.


Panaszok kezeléséről


Az igénylő (vagy törvényes képviselője) panaszával a polgármesterhez fordulhat.

Amennyiben a polgármester a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül

nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a Csákány i Közös Hivatal jegyzőjéhez fordulhat.

A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján

kívánják rendezni.


Személyes adatok kezeléséről


A szolgáltató az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. A

személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli.


Egyéb rendelkezések


A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III törvény és azokhoz kapcsolódó

jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett kijelentem, hogy a szolgáltatás

igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a

fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás következményeiről; a

szolgáltatást igénybe vevő jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról;

a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.


Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy

példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.


Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt

jóváhagyólag 3 példányban írják alá.
Csákány, 201_………………………….


Ellátott / Ellátott törvényes képviselője                                          Polgármester

                                                                                                                  P.H.[1]

Módosította a 7/2018. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelet                                   hatályos: 2018.10.01.-től

Mellékletek