Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (IX.11.) önkormányzati rendelete

CSÁKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról

Hatályos: 2014. 09. 12 - 2017. 07. 21

Csákány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 33. §. és 34. §. (1) bek. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. §.E rendelet alkalmazásában választópolgár: az a személy, aki a helyi önkormányzati választáson választójogosult.  1. Helyi népszavazás kezdeményezése


2.§.  1. A helyi népszavazást a polgármesternél a választópolgárok 10 %-a kezdeményezheti.
  2. A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok   20 %-a kezdeményezte.  1. Településrészi népszavazás kezdeményezése


3.§.
  1. Helyi népszavazást a településrész választópolgárai is kezdeményezhetnek.
  2. Településrészi népszavazás kezdeményezéséhez a szükséges arányt az ott élő választópolgárok száma alapján e rendelet 2. §-ában meghatározottak szerint kell megállapítani.


  1. Záró rendelkezések


4. §  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon gondoskodik.
Csákány, 2014. szeptember 11.         Németh Endre  sk                                                                           dr. Babina Bernadett sk

         alpolgármester                                                                                                     aljegyzőKihirdetési záradék:


Kihirdetve: 2014. szeptember 11.
dr. Babina Bernadett

aljegyző