Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IX.24.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.24.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 5/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 25 - 2018. 09. 25

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (IX.24.) Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló

5/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 5/2018. (V.25.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul:Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4.  melléklete tartalmazza.2. §


A rendelet 7. § (3)-a az alábbiak szerint módosul:


(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza, a beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 6. és a 7. melléklet tartalmazza.
3. §


A rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4., és az 5.  melléklet tartalmazza.
4. §A Rendelet 1-24. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-24. számú melléklete lép.


5. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Csákány, 2018. szeptember 24.

                   Németh Endre                                                       Dr. Árvai Tibor

    polgármester                                                               aljegyző


Záradék:

Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. szeptember 24. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2018. szeptember 24.                                                                                              Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                                   aljegyző