Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete

Csákány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 12. 30

Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában és 42. § 1. pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §


(1) A képviselőtestület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

            a) építményadó,

            b) magánszemélyek kommunális adója,

            c) helyi iparűzési adó.


(2) Életvitelszerűen a település területén élőnek kell tekintetni azt a személyt, aki közüzemi (víz és elektromos áram) elszámoló számlával vagy erről szóló közüzemi igazolással rendelkezik, amely számla vagy igazolás tartalmazza, hogy az ingatlanon az alapdíjakon kívüli tényleges, havi, folyamatos fogyasztás van, amely az ott életvitelszerűen élők létszámával arányos.II. Fejezet


Építményadó


2. §


Az adókötelezettség


Adóköteles a Htv. 11. §-a szerint előírt adótárgy.3. §


Az adó alanya


Az adó alanya, az aki az év első napján a Htv. 11. § által előírt adótárgy tulajdonosa a Htv. 12. § előírásai alapján, figyelembe véve a Htv. 3 §-ában foglaltakat.

4. §


Adómentesség


A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól az önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen élő magánszemély tulajdonában álló építmény.5. §


Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


(1) Az adókötelezettség keletkezésére a Htv. 20. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 20. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(3) Az adókötelezettség változására a Htv. 20. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.6. §


Az adó alapja


Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.7. §


Az adó mértéke


Az adó éves mértéke: 600 Ft/m2.III. Fejezet


Magánszemélyek kommunális adója


8. §


Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszűnése


(1) Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.


(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv . 25. §-a az irányadó.

9. §


Az adó mértéke


Az adó éves mértéke: 4000 Ft.

           10. §


Adómentesség


Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

- a nem életvitelszerűen ott lakó magánszemély a tulajdonában lévő adótárgy.IV. Fejezet


Helyi iparűzési adó


11. §


Az adókötelezettség, az adó alanya


Adókötelezettség terheli a Htv. 35. §-ában foglalt vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységét.

Az alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.12. §


Adókötelezettség keletkezése és megszűnése


(1) Adókötelezettség keletkezésére a Htv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnéséra a Htv. 38. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.13. §


Az adó alapja


(1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. §-ában meghatározott összeg.


(2) Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott naptári napok.14. §


Az adó mértéke


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke: az adóalap 2 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó összege: 4.000 Ft/nap.V. Fejezet


Adóbevallás és az adó megfizetése


15. §


(1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.


(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók. VI. Fejezet


Záró rendelkezések


16. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.


(2) E rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról szóló 1/1996. (II.2.) önkormányzati rendelet.


(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 10/1997. (XII.11.) önkormányzati rendelet.


(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az építményadóról szóló 8/2005. (VIII.1.) önkormányzati rendelet.


(6) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(7) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Csákány, 2013. november 27.

        Németh Endre                                                             dr. Babina Bernadett

                      polgármester                                                                              aljegyző

Záradék:


A rendelet 2013. november 28. napján kihirdetésre került.Csákány, 2013. november 28.
                                                                                                          dr. Babina Bernadett

                                                                                                                         aljegyző