Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (IX.24.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2018. (IX.24.) számú önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 01 - 2018. 10. 02

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testületének

7/2018. (IX.24.) számú önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló

3/2015. (II.26) önkormányzati rendelet módosításáról


Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1.§


A Rendelet 14. (2) bekezdés e.) pontja az alábbiak szerint módosul:


e.) gondozott jövedelmének egy havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresére, és a kérelmező családjában az 1 főre jutó jövedelem, az ápoló kérelem benyújtását megelőző jövedelmének figyelembevétele nélkül, nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének háromszorosát.


2. §Jelen rendelet 2018. október 01. napjával lép hatályba.Csákány, 2017. szeptember 24.

               Németh Endre                                                                                      Dr. Árvai Tibor

                polgármester                                                                                           aljegyző

Záradék:

Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. szeptember 24. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2018. szeptember 24.                                              


              Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                          aljegyző